เข้าสู่ระบบรับสมัครรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

หลักสูตร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียงตามชื่อ-สกุล

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1นายการิน เปาริสารอุเทนพัฒนา
2น.ส.เกษณี ดินซุดอิสลามวิทยา
3น.ส.คณิตา จงจิตรประทีปศาสน์
4น.ส.จุฬารัตน์ ชัยยังกัลยาณีศรีธรรมราช
5น.ส.เจนจิรา ตะโนนทองโนนสังวิทยาคาร
6น.ส.ชนิกานต์ ศรีสวัสดิ์ห้วยยอด
7นายณัฐวุฒิ พรหมน้อยสวีวิทยา
8นายทรงพล งาหอมกำแพง
9น.ส.ธนารีย์ โมราวิเชียรมาตุ
10น.ส.ธมลวรรณ ดำรงวุฒิน้ำผุด
11น.ส.ธิดารัตน์ เชื้อบ้านเกาะสตรีระนอง
12น.ส.นภาพร เชาวรัตน์นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
13น.ส.นัทธมน เขานุ้ยสันติวิทยา
14น.ส.นาวา มะฆาราชประชานุเคราะห์ 39
15น.ส.นิตธิญา ทัพนาคพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16น.ส.นูรมา หมันการวิทยาการอิสลาม
17น.ส.นูรเรียร์ หามะอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
18น.ส.เบญจมาภรณ์ สาริขาประสาธน์ราษฎร์บำรุง
19น.ส.ปฐมาวดี แดงบัวพัทลุง
20น.ส.ผกามาศ คงพยัคฆ์เมืองสุราษฎร์ธานี
21น.ส.พิมประภา วิวัฒน์ไพรพนาแม่ระมาดวิทยาคม
22น.ส.ฟารีซะห์ สาหะตีอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
23น.ส.มัชฌิมา หลงจิบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
24น.ส.มัสยา แผ่ผลจะนะชนูปถัมภ์
25น.ส.มุรณา สาเมาะอิสลามบาเจาะวิทยา
26น.ส.มุสลีมะห์ กาเดร์ธรรมวิทยามูลนิธิ
27น.ส.ลลิตา มะจิอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
28น.ส.ศุจีภรณ์ เจริญศรีวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
29น.ส.โศภิดา หมื่นศรีราดรุณศาสน์วิทยา
30น.ส.สิรินาถ แซ่เลียวอ่าวกะพ้อ
31น.ส.อามานี อาบะอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
32น.ส.ฮุสณี สะอะอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ประเภทการรับ โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
รับตรงทั่วประเทศ
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โควตานักกิจกรรม
โควตานักกีฬา
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พสวท. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ประเภทอื่นๆ

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์