รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

หลักสูตร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียงตามชื่อ-สกุล

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1น.ส.กนกกาญจน์ ลูกอินทร์อุดมสิทธิศึกษา
2น.ส.กนกนภา นาคคงเทศบาล 5
3น.ส.กมลรัตน์ นิลพันธ์เหนือคลองประชาบำรุง
4น.ส.กรรณิการ์ ศรีไทยวังวิเศษ
5น.ส.กฤษณ์ติมา คลังวังสุราษฎร์ธานี 2
6น.ส.กวิสรา เสริมศรีพุนพินพิทยาคม
7น.ส.กัลย์สุดา มานเมาะอ่าวน้อยวิทยานิคม
8นายคมกริช ผ่านวงษ์ปากคาดพิทยาคม
9น.ส.จันทรัตน์ ใบโส้ดารุลมาอาเรฟ
10น.ส.จันทิมา ศรเกษตรินธิดาแม่พระ
11น.ส.จิรนันท์ ชนะกุลเหนือคลองประชาบำรุง
12น.ส.ฉัตรชฎา ล่องทองสิชลคุณาธารวิทยา
13น.ส.เฉิดโฉม ณ พัทลุงเมืองกระบี่
14น.ส.ชญาฎา รัตนพันธุ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
15น.ส.ชญานิศ พุทแก้วทุ่งยาวผดุงศิษย์
16น.ส.ชฎาพร สิทธิชัยสภาราชินี
17น.ส.ชนากานต์ ศิริจินาทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
18น.ส.ญาลีตา อุเส็นยางอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
19น.ส.ณัฐชา พรหมคีรีสิชลคุณาธารวิทยา
20น.ส.ดวงฤทัย ชำนาญกิจคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
21น.ส.ต่วนซาฟีระห์ ต่วนแวอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
22น.ส.ตัสนีม ทิ้งน้ำรอบสตูลวิทยา
23น.ส.ทุติยาภรณ์ ทองสามสีโสภณศิริราษฎร์
24น.ส.ธนรรษมล ศักดิยากรธิดาแม่พระ
25น.ส.ธัญญากรณ์ พาหุฬาพัทลุงพิทยาคม
26น.ส.ธันยพร กาลิกากัลยาณีศรีธรรมราช
27น.ส.ธิดารัตน์ ประพันธ์ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
28น.ส.ธีริศรา ชำนาญวงศ์ภูเขียว
29น.ส.น้ำฝน จันทมุณีพัทลุงพิทยาคม
30น.ส.นิตยา มาแทนสตรีพัทลุง
31น.ส.นิตยา วงศ์ภูดรจักราชวิทยา
32น.ส.นูรีตัส ดอเลาะสามัคคีศาสน์วิทยา
33น.ส.เนตรนภา กำลังมากท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
34น.ส.บัณฑิตา รัตนพิบูลย์สวนศรีวิทยา
35นายปฐมภัทร์ วาหะรักษ์มุสลิมวิทยาภูเก็ต
36น.ส.ปรียานุช รัตนยุทธสตรีทุ่งสง
37น.ส.ปรียารัตน์ เมืองฉายปากช่อง
38น.ส.ปิยะภรณ์ คงชนะสอาดเผดิมวิทยา
39น.ส.ผนัฐตา ตามพานนท์กุนนทรีรุทธารามวิทยาคม
40นายพงศธร พุทธพฤกษ์โยธินบำรุง
41นายพงษ์พัฒน์ ชาติพหลภูเขียว
42น.ส.พนิตนันท์ ใจแจ้งสิชลคุณาธารวิทยา
43น.ส.พรพิมล นรังสิทธิ์นาบอน
44น.ส.พรเพ็ญ วงค์แฝดปากพูน
45น.ส.พัชราภรณ์ พจนอารีห้วยยอด
46น.ส.พันธ์ทิมา งิมเกาะกันตังพิทยากร
47น.ส.พิมพ์ลภัส กาพย์เกิดทุ่งสงวิทยา
48น.ส.ฟาเดีย เชิญถนอมวงศ์ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
49น.ส.มาริสา พรหมแก้ววิเชียรมาตุ 2
50น.ส.รอฎียะห์ เตาะสาตูสุทธิศาสน์วิทยา
51น.ส.เรวดี แสงไพทูรย์คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
52น.ส.ลลิดา คุณสุทธิ์กันตังพิทยากร
53น.ส.วรัญญา ขุนนุรักษ์นูรุลอิสลามหนองธง
54น.ส.วานิดา กาหนุงสามัคคีศาสน์วิทยา
55น.ส.วาสนา มะหลีโดงโมคลานประชาสรรค์
56น.ส.วิชญาพร ชูสุทธิ์อ่าวลึกประชาสรรค์
57น.ส.วิลาสินี เบญสเหมาะเทศบาล 5
58น.ส.วิไลวรรณ ตุกเพชรดารุลมาอาเรฟ
59น.ส.ศิริวรรณ เสียงเพราะคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
60น.ส.ศุภมาศ แซ่หลู่มาบตาพุดพันพิทยาคาร
61นายสยมภู หนองสูงกาญจนดิษฐ์
62น.ส.สายสุดา ชิตวงศ์สามัคคีศาสน์วิทยา
63น.ส.สิริภา นวลจันทร์เมืองกระบี่
64น.ส.สุจิตรา คชหาญเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ระบบสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
65น.ส.สุชาดา ปาทะรัตน์พัทลุงพิทยาคม
66น.ส.สุดารัตน์ คงทัพสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
67น.ส.สุนิสา รักษาศรีมีสุขเทพมิตรศึกษา
68น.ส.สุภาวดี พิเนตรโชคท่าเกษมพิทยา
69น.ส.สุมณฑา จรจันทร์ภูเขียว
70น.ส.สุรภา อังศุภานิชทุ่งยาวผดุงศิษย์
71น.ส.สุวรรณา ฉาดหลีสามัคคีอิสลามวิทยา
72น.ส.เสาวนันท์ จันทร์ทองปาล์มพัฒนวิทย์
73น.ส.หวันฮูดา ปะดุกาดารุลมาอาเรฟ
74นายอดุลรอพา เจ๊ะกาอัครศาสน์วิทยา
75น.ส.อทิตยา เสนาประสาธน์ราษฎร์บำรุง
76น.ส.อนัญญา คงช่วยนาบอน
77น.ส.อนันตญา วรรณกี้รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
78น.ส.อมรรัตน์ กุมมู่ดาคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
79น.ส.อรฤดี คงชนะสอาดเผดิมวิทยา
80น.ส.อรอนงค์ หาญกล้าท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
81น.ส.อันเชิญมา อุทัยรัตน์วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
82น.ส.อารีรัตน์ นักฟ้อนอำมาตย์พานิชนุกูล
83น.ส.อุไรพร สอนสุภาพสันติวิทยาสรรพ์

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์