เข้าสู่ระบบรับสมัคร



รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

หลักสูตร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียงตามชื่อ-สกุล

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1นายการิน เปาริสารอุเทนพัฒนา
2น.ส.จุฬารัตน์ ชัยยังกัลยาณีศรีธรรมราช
3นายทรงพล งาหอมกำแพง
4น.ส.ธนาีรีย์ โมราวิเชียรมาตุ
5น.ส.ธิดารัตน์ เชื้อบ้านเกาะสตรีระนอง
6น.ส.นภาพร เชาวรัตน์นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
7น.ส.นัทธมน เขานุ้ยสันติวิทยา
8น.ส.มัชฌิมา หลงจิบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
9น.ส.ศิริธร นครศรีศรีสองรักษ์วิทยา
10น.ส.สารีนา บิลหมุดประทีปศาสน์

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์