เข้าสู่ระบบรับสมัครรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

หลักสูตร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียงตามชื่อ-สกุล

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1นายการิน เปาริสารอุเทนพัฒนา
2นายทรงพล งาหอมกำแพง
3น.ส.ธิดารัตน์ เชื้อบ้านเกาะสตรีระนอง
4น.ส.มัชฌิมา หลงจิบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
5น.ส.ศิริธร นครศรีศรีสองรักษ์วิทยา
6น.ส.สารีนา บิลหมุดประทีปศาสน์

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์