เข้าสู่ระบบรับสมัครรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

หลักสูตร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียงตามชื่อ-สกุล

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1น.ส. ผกามาศ คงพยัคฆ์เมืองสุราษฎร์ธานี
2นายการิน เปาริสารอุเทนพัฒนา
3น.ส.คณิตา จงจิตรประทีปศาสน์
4น.ส.จุฬารัตน์ ชัยยังกัลยาณีศรีธรรมราช
5น.ส.เจนจิรา ตะโนนทองโนนสังวิทยาคาร
6น.ส.ชนิกานต์ ศรีสวัสดิ์ห้วยยอด
7นายณัฐวุฒิ พรหมน้อยสวีวิทยา
8นายทรงพล งาหอมกำแพง
9น.ส.ธนาีรีย์ โมราวิเชียรมาตุ
10น.ส.ธิดารัตน์ เชื้อบ้านเกาะสตรีระนอง
11น.ส.นภาพร เชาวรัตน์นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
12น.ส.นัทธมน เขานุ้ยสันติวิทยา
13น.ส.นาวา มะฆาราชประชานุเคราะห์ 39
14น.ส.นิตธิญา ทัพนาคพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
15น.ส.เบญจมาภรณ์ สาริขาประสาธน์ราษฎร์บำรุง
16น.ส.ปฐมาวดี แดงบัวพัทลุง
17น.ส.มัชฌิมา หลงจิบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
18น.ส.สารีนา บิลหมุดประทีปศาสน์
19น.ส.ฮุสณี สะอะอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ประเภทการรับ โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
รับตรงทั่วประเทศ
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โควตานักกิจกรรม
โควตานักกีฬา
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พสวท. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์