เข้าสู่ระบบรับสมัครรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

หลักสูตร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียงตามชื่อ-สกุล

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1นายทรงพล งาหอมกำแพง
2น.ส.ธิดารัตน์ เชื้อบ้านเกาะสตรีระนอง
3น.ส.มัชฌิมา หลงจิบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
4น.ส.ศิริธร นครศรีศรีสองรักษ์วิทยา
5น.ส.สารีนา บิลหมุดประทีปศาสน์

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์