เข้าสู่ระบบรับสมัครรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

หลักสูตร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียงตามชื่อ-สกุล

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1น.ส.กนกนภา นาคคงเทศบาล 5
2น.ส.กมลรัตน์ นิลพันธ์เหนือคลองประชาบำรุง
3น.ส.กรรณิการ์ ศรีไทยวังวิเศษ
4น.ส.กฤษณ์ติมา คลังวังสุราษฎร์ธานี 2
5น.ส.กวิสรา เสริมศรีพุนพินพิทยาคม
6น.ส.จันทรัตน์ ใบโส้ดารุลมาอาเรฟ
7น.ส.จันทิมา ศรเกษตรินธิดาแม่พระ
8น.ส.จิรนันท์ ชนะกุลเหนือคลองประชาบำรุง
9น.ส.ฉัตรชฎา ล่องทองสิชลคุณาธารวิทยา
10น.ส.เฉิดโฉม ณ พัทลุงเมืองกระบี่
11น.ส.ชญาฎา รัตนพันธุ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
12น.ส.ชญานิศ พุทแก้วทุ่งยาวผดุงศิษย์
13น.ส.ชฎาพร สิทธิชัยสภาราชินี
14น.ส.ชนากานต์ ศิริจินาทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
15น.ส.ญาลีตา อุเส็นยางอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
16น.ส.ณัฐชา พรหมคีรีสิชลคุณาธารวิทยา
17น.ส.ดวงฤทัย ชำนาญกิจคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
18น.ส.ทุติยาภรณ์ ทองสามสีโสภณศิริราษฎร์
19น.ส.ธนรรษมล ศักดิยากรธิดาแม่พระ
20น.ส.ธัญญากรณ์ พาหุฬาพัทลุงพิทยาคม
21น.ส.ธันยพร กาลิกากัลยาณีศรีธรรมราช
22น.ส.ธิดารัตน์ ประพันธ์ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
23น.ส.น้ำฝน จันทมุณีพัทลุงพิทยาคม
24น.ส.นิตยา มาแทนสตรีพัทลุง
25น.ส.นิตยา วงศ์ภูดรจักราชวิทยา
26น.ส.นูรีตัส ดอเลาะสามัคคีศาสน์วิทยา
27น.ส.เนตรนภา กำลังมากท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
28น.ส.บัณฑิตา รัตนพิบูลย์สวนศรีวิทยา
29นายปฐมภัทร์ วาหะรักษ์มุสลิมวิทยาภูเก็ต
30น.ส.ปรียานุช รัตนยุทธสตรีทุ่งสง
31น.ส.ปิยะภรณ์ คงชนะสอาดเผดิมวิทยา
32นายพงศธร พุทธพฤกษ์โยธินบำรุง
33น.ส.พนิตนันท์ ใจแจ้งสิชลคุณาธารวิทยา
34น.ส.พันธ์ทิมา งิมเกาะกันตังพิทยากร
35น.ส.พิมพ์ภัส กาพย์เกิดทุ่งสงวิทยา
36น.ส.ฟาเดีย เชิญถนอมวงศ์ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
37น.ส.มาริสา พรหมแก้ววิเชียรมาตุ 2
38น.ส.เรวดี แสงไพทูรย์คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
39น.ส.ลลิดา คุณสุทธิ์กันตังพิทยากร
40น.ส.วรัญญา ขุนนุรักษ์นูรุลอิสลามหนองธง
41น.ส.วานิดา กาหนุงสามัคคีศาสน์วิทยา
42น.ส.วาสนา มะหลีโดงโมคลานประชาสรรค์
43น.ส.วิชญาพร ชูสุทธิ์อ่าวลึกประชาสรรค์
44น.ส.วิลาสินี เบญสเหมาะเทศบาล 5
45น.ส.ศิริวรรณ เสียงเพราะคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
46น.ส.ศุภมาศ แซ่หลู่มาบตาพุดพันพิทยาคาร
47นายสยมภู หนองสูงกาญจนดิษฐ์
48น.ส.สายสุดา ชิตวงศ์สามัคคีศาสน์วิทยา
49น.ส.สุจิตรา คชหาญเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ระบบสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
50น.ส.สุชาดา ปาทะรัตน์พัทลุงพิทยาคม
51น.ส.สุดธิดา ประทีปสิชลคุณาธารวิทยา
52น.ส.สุนิสา รักษาศรีมีสุขเทพมิตรศึกษา
53น.ส.สุรภา อังศุภานิชทุ่งยาวผดุงศิษย์
54น.ส.เสาวนันท์ จันทร์ทองปาล์มพัฒนวิทย์
55นายอดุลรอพา เจ๊ะกาอัครศาสน์วิทยา
56น.ส.อทิตยา เสนาประสาธน์ราษฎร์บำรุง
57น.ส.อนัญญา คงช่วยนาบอน
58น.ส.อมรรัตน์ กุมมู่ดาคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
59น.ส.อรฤดี คงชนะสอาดเผดิมวิทยา
60น.ส.อรอนงค์ หาญกล้าท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
61น.ส.อันเชิญมา อุทัยรัตน์วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
62น.ส.อารีรัตน์ นักฟ้อนอำมาตย์พานิชนุกูล

ประเภทการรับ โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
รับตรงทั่วประเทศ
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โควตานักกิจกรรม
โควตานักกีฬา
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พสวท. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์