www.wu.ac.th
 รับสมัครปริญญาตรี
ข่าวประกาศ
โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ 2561
ด้วยโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) จึงจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ กำหนดการอบรมและจัดสอบ

ครั้งที่ วันที่สอบวันที่อบรมหมดเขตรับสมัคร
1/61 วันพุธ ที่ 27 ธ.ค. 2560 วันที่ 22 พ.ย. - 20 ธ.ค.60วันที่ 30 พ.ย.60
2/61 วันพุธ ที่ 21 มี.ค. 2561 วันที่ 14 ก.พ. - 14 มี.ค.61วันที่ 28 ก.พ.61
3/61 วันพุธ ที่ 27 มิ.ย. 2561 วันที่ 23 พ.ค. - 20 มิ.ย.61วันที่ 31 พ.ค.61
4/61 วันพุธ ที่ 29 ส.ค. 2561 วันที่ 25 ก.ค. - 22 ส.ค.61วันที่ 31 ก.ค.61

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... โครงการ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม โทร 0 7567 2247
ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 30 ตุลาคม 2560