หน้าแรกข่าวประกาศเข้าสู่ระบบ

การสอบวัดความรู้สำหรับโควตาทั่วประเทศ

รูปแบบคะแนน | ตารางสอบวัดความรู้ | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ประกาศห้องสอบ

ประเภท

ใช้คะแนนสอบจากการสอบวัดความรู้พื้นฐาน

หลักสูตรต่อไปนี้ต้องสอบตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ โดยมีเกณฑ์การคิดคะแนนดังนี้

หลักสูตรวิชาที่สอบและคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
วิทยา
ศาสตร์
คณิต
ศาสตร์
ความถนัด
ทาง
วิชาชีพ
สำนักวิชาการจัดการ
 • บัญชี
 • 20%40%-40%-
 • บริหารธุรกิจ
 • 20%40%-40%-
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 40%40%-20%-
 • เศรษฐศาสตร์
 • 20%40%-40%-
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, ประมง)
 • 16.67%16.67%50%16.67%-
 • อุตสาหกรรมเกษตร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • -20%60%20%-
 • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • -20%60%20%-
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ----100%A
 • วิศวกรรมโยธา
 • ----100%A
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • ----100%A
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ----100%A
 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • ----100%A
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ----100%B
 • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • ----100%B
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • 50%50%---
 • ภาษาจีน
 • 50%50%---
 • อาเซียนศึกษา
 • 50%50%---
 • ไทยศึกษาบูรณาการ
 • 50%50%---
 • รัฐศาสตร์
 • 50%50%---
 • นิติศาสตร์
 • 50%50%---
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ----100%C
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • -20%--80%D
  หมายเหตุ 
 • ความถนัดทางวิชาชีพ
  A = ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  B = วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
  C = ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  D = ความถนัดทางการออกแบบอุตสาหกรรม
 • สนามสอบจะมี 2 แห่ง คือ
  - จ.นครศรีธรรมราช สอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  - กรุงเทพมหานคร ยังไม่ระบุสนามสอบ