เข้าสู่ระบบข่าวประกาศสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนะนำมหาวิทยาลัย | Green Campus | การเดินทาง | ที่พักใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้พื้นที่ 9,000 ไร่ ได้ออกแบบและวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมครบถ้วน และเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ให้มีสิ่งแวดล้อมทีดี ร่มรื่นเขียวสะอาดและสวยงาม

นโยบาย Green Campus ได้นำมาใช้เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกพรรณไม้ต่างๆ ในพื้นที่เขตการศึกษามหาวิทยาลัย โดยเน้นต้นประดู่ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นประดู่ (Pterocarpus Indicus Wild.) เรียงรายตลอดสองฝั่งถนนหลักทางเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังปลูกพรรณไม้พื้นเมือง เช่น ยางนา อินทนิล ราชพฤกษ์ พญาสัตบรรณ ( ตีนเป็ด ) ปาล์มชนิดต่างๆ ฯลฯ ไม้เศรษฐกิจและโตเร็ว เช่น กระถินเทพา ขี้เหล็ก ตะเคียนทอง และพรรณไม้ดอกชนิดต่างๆ อีกทั้งได้อนุรักษ์พรรณไม้พื้นเมืองที่มีอยู่เดิม เช่น กำจัดหน่วย กระดูกงู มะไฟ ตีนเป็ด ยมหิน มะหาด สาเก ไม้ลอ หันลัด ไม้นิง ไม้ดำ ส้านใหญ่ ชำมะเรียง ตะแบก ลูกแพร์ขาว ตีนนก นนท์ เต่าร้าง หลาวชะโอน มะเมื่อย นมควาย บุหรง ฯลฯ ให้คงอยู่ในสภาพที่เป็นสวนป่าในรูปแบบของวนอุทยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันประกอบด้วยอุทยานย่อยทั้งสิ้น 13 อุทยาน

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้จัดทำทาง เดินมีหลังคาคลุม (Cover Walk Way)เชื่อมต่ออาคารเรียนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเดินหรือขี่จักรยานได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น เสริมรับกับระบบ Green Campus และรณรงค์การใช้จักรยานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัย ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล" เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น โรงอาหาร ร้านค้า ไปรษณีย์ สถานพยาบาล สนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น เขียวสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี