ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา | ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ | ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่ออื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

   
   

ประเภทของหอพัก

ประเภทลักษณะห้องพักอัตรา
ค่าธรรมเนียม
คน/เทอม
จำนวนหอพัก
ห้องธรรมดา
สำหรับ 4 คน
  • เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
  • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
  • ตู้เสื้อผ้า
  • ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)
  • 2,700 บาท
  • หอชาย 2 หอ
  • หอหญิง 8 หอ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานหอพักนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 075673000 ต่อ 4013