นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://informatics.wu.ac.th/
https://m.facebook.com/comm.arts.wu/
Patsaraporn.sa@wu.ac.th
0899718690