เภสัชศาสตร์

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

http://pharmacy.wu.ac.th/
https://www.facebook.com/PharmWU/
pphornph@wu.ac.th
075672808