ภาษาจีน

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://sla.wu.ac.th/chinese
Chinese Corner หลักสูตรภาษาจีน สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
chanakarn.ma@wu.ac.th
075-672652