บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://management.wu.ac.th/?page_id=64
facebook
075672221