เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://act.wu.ac.th/
https://www.facebook.com/IAE.WU
iat@wu.ac.th
075672301