ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://engineer.wu.ac.th/?page_id=55
facebook
kessara.se@mail.wu.ac.th
0918733464