บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://wuic.wu.ac.th/
facebook
wuic@wu.ac.th
075476415