การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://smd.wu.ac.th/?page_id=54860
https://www.facebook.com/ATTMWU/
attmwu@gmail.com
075 672 801