บัญชี

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://management.wu.ac.th/?page_id=67
https://www.facebook.com/wuaccounting/
accountancy@mail.wu.ac.th
075-476904