ม.วลัยลักษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

น้องที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โปรดมาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1ฐาปนี สายแก้ววรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาโควตา (Portfolio)
2ณัฐภูมิ จิตรีสิชลคุณาธารวิทยาโควตา (Portfolio)
3ทิพานัน ชาญณรงค์กัลยาณีศรีธรรมราชโควตา (Portfolio)
4นิธิวดี เรืองเวชเวียงสระโควตา (Portfolio)
5เบญจรัตน์ อัตภิญโญศรียาภัยโควตา (Portfolio)
6วีรวัฒน์ ระย้าอินทร์พัทลุงโควตา (Portfolio)