ม.วลัยลักษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

น้องที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
สามารถรอยืนยันสิทธิ์ TCAS 2 ได้ที่ mytcas.com ช่วงวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1กอฟฟารี เขร็มรุ่งโรจน์วิทยาโควตา (Portfolio)
2กาจพล มากผลกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่โควตา (Portfolio)
3การุณ บุญโทวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาโควตา (Portfolio)
4กิตติศักดิ์ เดชฉิมชะอวดวิทยาคารโควตา (Portfolio)
5จารุวรรณ พ่วงจินดาเบญจมราชูทิศโควตา (Portfolio)
6ชุติกาญจน์ เก้าเด่นนาบอนโควตา (Portfolio)
7นัทธพงศ์ หลีหมาดพิมานพิทยาสรรค์โควตา (Portfolio)
8นันท์นภัส สุขสมัยพุนพินพิทยาคมโควตา (Portfolio)
9นัสรูน เหนาะบูจริยธรรมศึกษามูลนิธิโควตา (Portfolio)
10นิฟุรกอน มะกาเจธรรมวิทยามูลนิธิโควตา (Portfolio)
11ปุญญพัฒน์ ยองใยสุราษฎร์พิทยาโควตา (Portfolio)
12ฟุรกรณ์ ดาโอะนราธิวาสโควตา (Portfolio)
13ลุตฟี สาและธรรมวิทยามูลนิธิโควตา (Portfolio)
14ศุภกิตติ์ เพชรคงทุ่งตะโกวิทยาโควตา (Portfolio)
15สัมพณัฐ คงเจริญศรีธรรมราชศึกษาโควตา (Portfolio)

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

ชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1. เกียรติสุดา พันโคกกรวดขนอมพิทยาทุนพัฒนาบัณฑิต