www.wu.ac.th
 
สมัครออนไลน์

ปริญญาโท | ปริญญาเอก

หลักสูตรประเภทสอบจำนวนรับเอกสาร
สำนักวิชาการจัดการ
ภาคปกติ10
ภาคพิเศษ50
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคปกติ10
ภาคปกติ10
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ภาคปกติข้อเขียน5
ภาคปกติข้อเขียน5
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ภาคปกติ10
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ภาคปกติ5
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภาคปกติ5
ภาคปกติ5
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ10
ภาคปกติ5
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาคปกติ, พิเศษ10
ภาคปกติ10
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ภาคปกติ5
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาคปกติ10
ภาคปกติ, พิเศษข้อเขียน30
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ภาคพิเศษ20