www.wu.ac.th
 
สมัครออนไลน์

ปริญญาโท | ปริญญาเอก

หลักสูตรประเภทสอบจำนวนรับเอกสาร
สำนักวิชาการจัดการ
ภาคพิเศษ30
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ภาคปกติข้อเขียน5
ภาคปกติข้อเขียน5
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาคปกติ10
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ภาคพิเศษ20