www.wu.ac.th
 
รายละเอียดการรับสมัคร

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร/กำหนดการรับสมัคร

โปรดดูรายละเอียดตาม หลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี / โท จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรต้องการและระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หนังสือรับรองการศึกษา หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
  หมายเหตุ
 • สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้สำเนาด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และรายการเอกสารดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร

การพิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 • เมื่อยื่นใบสมัครหลักสูตรใดแล้ว ผู้สมัครจะขอใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้แล้วเปลี่ยนเป็นใบสมัครของหลักสูตรใหม่ในภายหลังไม่ได้
 • หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือยื่นใบสมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • กรณีผู้สมัครยกเลิกการสมัครภายหลังจากมหาวิทยาลัยออกบัตรประจำตัวผู้สมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรต่าง ๆ จะพิจารณาใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมวันเวลาและสถานที่สอบ ณ สำนักวิชาที่หลักสูตรนั้นสังกัด หรือ ประกาศผ่าน http://ces.wu.ac.th/reg52