Log inAnnouncementApplyProgram

ติดต่อเรา

น้องๆสามารถติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางช่องทางต่อไปนี้ครับ

www.wu.ac.th
www.facebook.com/walailak.admissions
ฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80160
ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โทร 075673101-5
งานหอพักนักศึกษาโทร 075673000 ต่อ 4013, 4018
งานทุนการศึกษาโทร 075673142, 075673148-9
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานครโทร 022980244-5
โทรสาร หมายเลข 075673135

ในการติดต่อทางโทรศัพท์ โปรดโทรมาในช่วงวันเวลาทำการนะครับ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-11:30 น., 13:30-16:00 น. (ไม่ตรงกับวันหยุด)