Log inAnnouncementApplyContact Us

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม

International College
  • *
  • 700 THB
  • B.B.A. (Accountancy)*
  • 76,000 THB
  • B.B.A. (Logistics Analytics and Supply Chain Management)*
  • 107,250 THB
  • LL.B. (Bachelor of Laws)*
  • 91,000 THB
  • B.Eng. (Digital Innovation Engineering)*
  • 125,400 THB