ม.วลัยลักษณ์
สมัครออนไลน์
ลงทะเบียนเพื่อสมัครขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการลงทะเบียน

(1) ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการสมัครในระบบหรือยัง
(2) บันทึกข้อมูลส่วนตัว
เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ facebook
(3) ระบุจังหวัดและโรงเรียนสังกัด
เพื่อกำหนดประเภทการรับที่น้องสามารถสมัครได้
(4) บันทึกคะแนนผลการเรียน
บันทึกเกรดเฉลี่ย จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
(5) กำหนดรหัสผ่าน
สำหรับการเข้าสู่ระบบรับสมัครในภายหลัง
(6) อัพโหลดเอกสาร
อัพโหลดเอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, ใบแสดงผลการเรียน, Portfolio

ขั้นตอนการสมัครเลือกหลักสูตร

(1) เลือกหลักสูตร
จากรายการหลักสูตรที่น้องๆมีคุณสมบัติครบถ้วน
(2) ชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางต่างๆ
(3) ส่งเอกสารการสมัคร (ถ้ามี)
อัพโหลดหรือส่งเอกสารที่หลักสูตรระบุเพิ่มเติม
(4) ติดตามผลการสมัคร
น้องๆเข้ามาตรวจสอบผลการสมัครในวันประกาศผล
(5) ยืนยันสิทธิ์ clearing house
เข้าระบบ MyTCAS เพื่อยืนยันสิทธิ์ clearing house
(6) ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเว็บรับสมัครนี้
(7) รอขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
น้องๆรอขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่
โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้น้องทราบ
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562

ลงทะเบียนสมัครเลย!