สำนักวิชาการจัดการบัญชี
100
คน

เศรษฐศาสตร์
60
คน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม
40
คน

บริหารธุรกิจ(การเงิน)
50
คน

บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
10
คน

บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)
10
คน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เทคนิคการแพทย์
20
คน

กายภาพบำบัด
10
คน

เทคนิคการแพทย์(Bilingual)
20
คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
-
คน

วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
30
คน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
20
คน

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
40
คน

การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
25
คน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
40
คน

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
25
คน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
30
คน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์
5
คน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ภาษาไทย
100
คน

อาเซียนศึกษา
-
คน

ภาษาอังกฤษ
100
คน

ภาษาจีน
100
คน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


ดาวน์โหลด

แพทย์ศาสตร์
ปิดรับ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน)
60
คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์


ดาวน์โหลด

เภสัชศาสตร์
ปิดรับ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
-
คน

นิติศาสตร์
30
คน

รัฐประศาสนศาสตร์
75
คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
100
คน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
20
คน

สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)
15
คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี
30
คน

วิศวกรรมโยธา
30
คน

วิศวกรรมไฟฟ้า
5
คน

วิศวกรรมพอลิเมอร์
-
คน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
-
คน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
-
คน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


ดาวน์โหลด

ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ)
30
คน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม
-
คน

การออกแบบอุตสาหกรรม
-
คน

การออกแบบภายใน
20
คน

ภูมิสถาปัตยกรรม
-
คน

วิทยาลัยนานาชาตินิติศาสตร์(กฏหมายประยุกต์)(นานาชาติ)
30
คน

การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ)
30
คน

กิจการสาธารณะ(นานาชาติ)
-
คน

นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ)
30
คน

การบัญชี(นานาชาติ)
30
คนTOP