สมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัคร

หน้าแรก

 1. ประกาศการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2567
 • ชำระค่าดำเนินการสอบ 200 บาท ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มีนาคม 2567
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ วันที่ 28 มีนาคม 2567
  ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานดังต่อนี้ไปนี้
   **นำผลการตรวจ ATK ก่อน 24 ชม. รับรองผลโดยแพทย์แสดงก่อนวันเข้าสอบ**
  1. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
  2. ดินสอ 2B
  3. ยางลบดินสอ
  4. ปากกาหมึกสีน้ำเงิน
  5. หลักฐานการสมัครฉบับจริง (สำหรับคนที่สมัครออนไลน์ แล้วยังไม่ยื่นเอกสาร) ดังต่อไปนี้
   • สำเนาวุฒิการศึกษา
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • ใบรับรองแพทย์
   • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  6. **การแต่งกายเข้าห้องสอบ **
   • **ผู้หญิงไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด และกางเกงในการเข้าห้องสอบ**
   • **ผู้ชายไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์ในการเข้าห้องสอบ**