ติดต่อเรา


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80160

โทรศัพท์
075672051หรือ 0935756289

โทรสาร
075672004

e-mail
posn.walailak@gmail.com

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
http://science.wu.ac.th

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
http://www.posn.or.th

facebook
  • www.facebook.com/wuposn
  • www.facebook.com/olympic.walailak