เข้าสู่ระบบรับสมัครดาวน์โหลด

แฟ้มข้อมูลทั้งหมดเป็น PDF สามารถเปิดอ่านได้โดย Acrobat Reader หรือ Foxit Reader (แนะนำ)

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์