เข้าสู่ระบบรับสมัครข้อมูลการรับนักศึกษา

ประเภทการรับนักศึกษา

 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2556 โดยจะรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้

สำนักวิชา/หลักสูตรจำนวนรับGPA
4 หรือ 5
ภาค
การเรียน
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
คณิตศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • 302.75≥ 15≥ 8
  รวม30   
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • 702.50--
 • ภาษาจีน
 • 702.50--
 • อาเซียนศึกษา
 • 602.50--
 • รัฐศาสตร์
 • 702.50--
 • ไทยศึกษาบูรณาการ
 • 402.50--
  รวม310   
  สำนักวิชาการจัดการ
 • บัญชี
 • 803.00-≥ 10
 • บริหารธุรกิจ
 • 1602.50-≥ 8
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 702.50--
 • เศรษฐศาสตร์
 • 702.75-≥ 10
  รวม380   
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์
 • 802.00--
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 502.15≥ 15 หรือ ≥8
 • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • 502.00--
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • 602.00--
 • วิศวกรรมซอฟแวร์
 • 502.40≥ 15 หรือ ≥8
  รวม290   
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
 • 602.00≥ 15≥ 8
 • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
 • 452.00≥ 15≥ 8
 • เกษตรศาสตร์ (ประมง)
 • 402.00≥ 15≥ 8
 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
 • 602.00≥ 15≥ 8
 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 • 302.00≥ 15≥ 8
  รวม235   
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • วิศวกรรมศาสตร์โยธา
 • 502.40≥ 15≥ 8
 • วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
 • 402.40≥ 15≥ 8
 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • 602.40≥ 15≥ 8
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 602.40≥ 15≥ 8
 • วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้)
 • 402.40≥ 15≥ 8
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 402.40≥ 15≥ 8
 • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • 402.40≥ 15≥ 8
  รวม330   
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • 303.00≥ 15≥ 8
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 303.00≥ 15≥ 8
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 303.00≥ 15≥ 8
 • กายภาพบำบัด
 • 303.00≥ 15≥ 8
  รวม120   
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • 603.00≥ 15≥ 8
  รวม60   
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรม
 • 302.50≥ 15 หรือ ≥ 8
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • 302.00--
  รวม60   
   หมายเหตุ
  1. เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
  2. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  3. หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
 •  หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา ในปีการศึกษา 2557 กรณีผู้สมัครกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จะใช้ ผลการเรียน 4 ภาคการเรียน และในกรณีผู้สมัครทราบผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 แล้วให้ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน

  การรับสมัคร
   รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2556

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง จำนวน 2 รอบ จึงขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ดังนี้

  การดำเนินการวัน เดือน ปี
  วันเริ่ม
  รับสมัคร
  วันสุดท้าย
  ในการสมัคร
  ประกาศรายชื่อ
  ผู้มีสิทธิ์
  สอบสัมภาษณ์
  สอบสัมภาษณ์
  และยืนยันสิทธิ์
  รอบที่ 11 กรกฎาคม 255613 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 255620-22 สิงหาคม 2556
  รอบที่ 214 สิงหาคม 25568 ตุลาคม 255611 ตุลาคม 255615-17 ตุลาคม 2556
   หมายเหตุ
  • สอบสัมภาษณ์ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.
  • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะต้อง ทดสอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ในวันสอบสัมภาษณ์ (ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดรูป เช่น ดินสอ ยางลบ สีไม้ ฯลฯ นำไปในวันสอบสัมภาษณ์)
  • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการสอบสัมภาษณ์
  • สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ในรอบนั้น ๆ จะต้องเข้าระบบการรับสมัคร เพื่อไปเลือกหลักสูตรใหม่ และรอให้กรรมการนัดสอบสัมภาษณ์ใหม่จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

  การสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์
   ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดการ โดยนำหลักฐานไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ปพ.1:4) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
  6. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 300 บาท
  7. ค่าจองหอพักของมหาวิทยาลัย (เฉพาะผู้ที่จองหอพักในวันสอบสัมภาษณ์) จำนวน 2,000 บาท
  8. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์) จำนวน 10,000 บาท
   (ค่าจองหอพัก ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามข้อ 7-8 เมื่อชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และเมื่อนักเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557)
   หมายเหตุ
  • กรณีที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ประสงค์สละสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนหลักสูตร (โดยการเลือกหลักสูตรใหม่ผ่านระบบ และรอการคัดเลือกประกาศรายชื่อตามกำหนดการอีกครั้ง) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายหลักสูตรใหม่ จำนวน 500 บาท
  • เอกสารในข้อ 2-4 ให้ถ่ายสำเนาด้วยกระดาษ A4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • ผู้สมัครสามารถ download ใบรับรองแพทย์ จาก Website รับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อรับรอง (ยกเว้นคลินิก)

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทโควตา ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0 7567 3101-5

  การรายงานตัวเข้าศึกษา
   มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไปรายงานตัวเข้าศึกษา ในเดือน สิงหาคม 2557 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์) ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัวเข้าศึกษา ดังนี้

  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (6 ภาคการเรียน) (ปพ.1 : 4) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
   อนึ่ง ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

  เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

 • หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Admissions กลาง
 • ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ จะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (สามารถ Down load จาก Website และให้จัดส่งถึงมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร หรือจดหมาย (ไปรษณีย์ ประทับตรา ภายในวันที่ 24 มกราคม 2557 เท่านั้น หากมหาวิทยาลัยได้รับหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆ ในทุกกรณี และทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใดๆ
 • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษา ในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาน้อยกว่า 10 คน และจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 มกราคม 2557
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์