ม.วลัยลักษณ์
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม

สำนักวิชาการจัดการ  

 • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล
 • 21,400
 • บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
 • 15,400
 • บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
 • 15,400
 • ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ)
 • 23,400

  สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

 • บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)
 • 15,400
 • บัญชี
 • 15,400
 • เศรษฐศาสตร์
 • 15,400

  สำนักวิชานิติศาสตร์

 • นิติศาสตร์
 • 13,700

  สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • 13,700
 • รัฐศาสตร์
 • 13,700

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

 • ครุศาสตร์ (นาฏศิลป์)
 • 16,400
 • ครุศาสตร์ (พลศึกษา)
 • 16,400
 • ครุศาสตร์ (ภาษาไทย)
 • 16,400
 • ครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • 16,400
 • ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา)
 • 16,400
 • ภาษาจีน
 •   14,900
 • ภาษาไทย
 • 14,900
 • ภาษาอังกฤษ
 • 14,900

  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

 • เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
 • 21,000
 • ครุศาสตร์ (เกษตรกรรม)
 • 19,400
 • วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
 • 21,000

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

 • ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
 • 19,400
 • ครุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 • 19,400
 • ครุศาสตร์ (ชีววิทยา)
 • 19,400
 • ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • 19,400
 • วิทยาศาสตร์
 • 15,800
 • วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
 • 15,800
 • วิทยาศาสตร์ (เคมี)
 • 15,800
 • วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
 • 15,800
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 • 15,800
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • 21,800

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

 • ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
 • 21,800
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
 • 21,800
 • วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
 • 21,800
 • วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
 • 21,800
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • 21,800
 • วิศวกรรมโยธา
 • 21,800

  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

 • การออกแบบภายใน
 • 23,800
 • สถาปัตยกรรม
 • 23,800

  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 • ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
 • 15,800
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
 • 15,800
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • 15,800
 • นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
 • 15,800
 • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 • 15,800

  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  

 • พยาบาลศาสตร์
 • 27,900

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์  

 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • 28,400
 • แพทยศาสตร์
 • 34,900
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • 21,900

  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  

 • เภสัชศาสตร์
 • 31,400

  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  

 • กายภาพบำบัด
 • 28,400
 • เทคนิคการแพทย์
 • 28,400
 • เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
 • 57,400

  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)
 • 23,000

  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 • ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
 •   400,400

  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  

 • สัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
 •   100,400

  วิทยาลัยนานาชาติ  

 • บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 •   45,000