ม.วลัยลักษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

นัดสัมภาษณ์

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์แล้ว

น้องที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
สามารถรอยืนยันสิทธิ์ TCAS 1 ได้ที่ mytcas.com ช่วงวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1จตุรงค์ หนูเสนสิชลประชาสรรค์Portfolio
2ณัฐสิทธิ์ แก้วศรีพรหมคีรีพิทยาคมPortfolio
3ตรีชฎา ทองเกิดท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาPortfolio
4ทัศนัย บุญชัยปากพนังPortfolio
5พรธีรา บริบูรณ์เมืองนครศรีธรรมราชPortfolio
6พัชรพร แก้วจันทร์ระโนดวิทยาPortfolio
7มณฑา สุวรรณพันธ์ทุ่งสงPortfolio
8ลักษณาวรรณ บุญฤทธิ์ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาPortfolio
9วนัสนันท์ สุวรรณสุทธิ์ศรีธรรมราชศึกษาPortfolio
10ศศิวิมล ศิริวุฒิพุนพินพิทยาคมPortfolio
11ศิวกร ยุเหล็กกัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
12อติกานต์ บุญเรืองลำทับประชานุเคราะห์Portfolio