ม.วลัยลักษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

น้องที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
สามารถรอยืนยันสิทธิ์ TCAS 1 ได้ที่ mytcas.com ช่วงวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1กชวรรณ ทิมรอดมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีPortfolio
2เกวลี เลาพิลาปัญญาสารธรรมมูลนิธิPortfolio
3เกษณี อามิแสงธรรมวิทยา จ.นราธิวาสPortfolio
4จรัสพร ยกเศษมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิPortfolio
5จิตรวรรณ หมวดชนะวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชPortfolio
6จุฑามาศ พาลุกาศรีธรรมราชศึกษาPortfolio
7ฐิตาพร บุญห้าวสระแก้วรัตนวิทย์Portfolio
8ฐิติมา ศรีเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชPortfolio
9ณัฐกานต์ ดวงตาโยธินบำรุงPortfolio
10ณัฐวดี อินนุ่นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชPortfolio
11ดรณ์ ณ นุวงศ์เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้Portfolio
12ทักษ์ดนัย โชคดีพิชิตเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้Portfolio
13ธนพัต มาบ้านไร่เมืองสุราษฎร์ธานีPortfolio
14ประกาศิต สุวรรณโชติสตรีทุ่งสงPortfolio
15ปาริชาติ ทองเย็นสตรีพัทลุงPortfolio
16ปิยมุข อินทรเพ็ชรทุ่งสงPortfolio
17ฝากขวัญ เนตรดีกัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
18พรพิพัฒน์ เพชรป่าพะยอมกัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
19พรฤดี รักษาแก้วเวียงสระPortfolio
20พัทธหทัย เพชรศรีกัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
21ฟัจญรีย์ หวังดีสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Portfolio
22ภัทรสุดา คงสงค์กัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
23ภูริชญา ธรรมบำรุงเทพมิตรศึกษาPortfolio
24มานิตา เต็งทองสิชลคุณาธารวิทยาPortfolio
25มานิตา เต็งทองสิชลคุณาธารวิทยาเด็กดีมีที่เรียน
26วนสิตา ศรีวิทยากุลศรีธรรมราชศึกษาPortfolio
27สโรชา สุวรรณพันธ์ทุ่งสงPortfolio
28สิริปรียา แก้วจันทร์กัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
29สุธิดา ไชยยุทธศรีธรรมราชศึกษาPortfolio
30สุพิชญา กาฬสุวรรณกัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
31สุพิชญา กาฬสุวรรณกัลยาณีศรีธรรมราชเด็กดีมีที่เรียน
32สุพีรพร เลิศรัฐสีมาทุ่งสงPortfolio
33อริยา ขุนรัตน์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชPortfolio