เข้าสู่ระบบรับสมัครประกาศรับสมัคร

แฟ้มข้อมูลทั้งหมดเป็น PDF สามารถเปิดอ่านได้โดย Acrobat Reader หรือ Foxit Reader (แนะนำ)

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์