ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์หนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 คน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงหรือความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยจะต้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายสามัญ จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 4. สำหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน)ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 8. เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1-8 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นมาในภายหลัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
รวมทั้งจะตัดสิทธิ์จากการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ (พร้อมรับรองสำเนา)
 5. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท (โดยโอนเงินไปที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี โครงการ พสวท-มวล. เลขที่บัญชี 828-0-57194-9)

กำหนดการ
 ขั้นตอนการสมัครและการสอบคัดเลือกวัน/เดือน/ปี
1)การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
ทางไปรษณีย์
12 ตุลาคม 2558-
ถึง 13 พฤศจิกายน 2558
2)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน7 ธันวาคม 2558
3)สอบข้อเขียน20 ธันวาคม 2558
4)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์11 มกราคม 2559
5)วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์สอบสัมภาษณ์15 มกราคม 2559
6)สอบสัมภาษณ์23-24 มกราคม 2559
7)ประกาศผลสอบคัดเลือก29 มกราคม 2559
8)รายงานตัว ทำสัญญาและปฐมนิเทศ12-14 กุมภาพันธ์ 2559
9)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ27-29 พฤษภาคม 2559

วิธีการสมัคร
 1. รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ให้ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst
 2. พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ และเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลังของรูปด้วยปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงิน)
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตามที่ระบุไว้
 4. ส่งใบสมัครและสำเนาเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) มาที่
  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี
  อำเภอท่าศาลา
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  80161
  (วงเล็บมุมซองว่า ใบสมัครโครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2559)
  ทั้งนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นสำคัญ

การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียนด้วยตนเอง รวมทั้งห้องสอบและจดเลขรหัสประจำตัวสอบไว้ เพื่อนำไปตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและการขอรับใบเสร็จค่าสมัครสอบก่อนเข้าห้องสอบในวันสอบ

ศูนย์สอบข้อเขียน
  ศูนย์สอบข้อเขียนมีทั้งหมด 5 ศูนย์ ดังนี้
 1. ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา
 3. ศูนย์สอบจังหวัดตรัง
 4. ศูนย์สอบจังหวัดภูเก็ต
 5. ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งรายละเอียดสถานที่ของแต่ละศูนย์สอบจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการจัดสถานที่สอบข้อเขียนให้กับผู้สมัครในแต่ละรายนั้น ให้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้สมัครสอบที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครและดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

 1. สอบข้อเขียนในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์สอบที่ได้กำหนดให้กับผู้สมัครแต่ละคน สำหรับรายละเอียด/ข้อปฎิบัติในการสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนของแต่ละศูนย์สอบจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาราชการได้ที่ โครงการ ศูนย์ พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672056
 2. ในวันสอบขอให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้
  • ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าสอบ
  • ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบวิชาแรก ไม่น้อยกว่า 45 นาที เพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
  • อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้มีดังนี้ ปากกาหมึกดำหรือหมึกน้ำเงิน (สำหรับเขียนตอบ) ดินสอดำ 2B (ใช้สำหรับเขียนทดและฝนกระดาษคำตอบปรนัย) ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ไม้บรรทัด ไม่อนุญาตให้นำกระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ผู้ที่ฝ่าฝืนและนำเข้าห้องสอบจะถือว่าจงใจทุจริตในการสอบ
  • เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาที และให้เข้าสอบในรายวิชาต่างๆ ตามตารางเวลาสอบ ดังนี้
   เวลาวิชาจำนวนชั่วโมงสอบหมายเหตุ
   08.30 - 10.00 น.คณิตศาสตร์1 ชั่วโมง 30 นาทีข้อสอบมีทั้ง
   แบบปรนัย
   และแบบอัตนัย
   10.30 - 12.00 น.ฟิสิกส์1 ชั่วโมง 30 นาที
   12.00 - 13.30 น.พักกลางวัน-
   13.30 - 15.00 น.เคมี1 ชั่วโมง 30 นาที
   15.30 - 17.00 น.ชีววิทยา1 ชั่วโมง 30 นาที
   หมายเหตุ ข้อสอบทุกวิชาครอบคลุมเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากมาสายเกิน 15 นาที และห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

การประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559
 • สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ให้ดาวน์โหลด ใบยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ และใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สอบผ่านข้อเขียน จากเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst และส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) มาที่
  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี
  อำเภอท่าศาลา
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  80161
  (วงเล็บมุมซองว่า ใบยืนยันการสอบสัมภาษณ์ โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2559)
  ทั้งนี้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นสำคัญ

การสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
 • สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst
 • ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามโครงการ พสวท. ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการเข้าศึกษาและรับทุนในโครงการนี้

การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/dpst หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาราชการได้ที่ โครงการ ศูนย์ พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672056

การรายงานตัวทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศ
 • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการฯ ต้องมารายงานตัวและทำสัญญารับทุน พสวท. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยต้องมีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน มาทำสัญญารับทุนการศึกษาด้วย
 • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่โครงการศูนย์ พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระบบกลาง (Central admission)

ระบบรับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 075673101-5 โทรสาร 075673135