หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

สอบถามรายละเอียดต่างๆได้จาก     
วันเวลาและสถานที่ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบภายใน


ผู้ที่สมัครหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบภายใน ให้ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. (ผู้สมัครสามารถเลือกสอบที่ ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่หน่วยประสานงานฯ อาคาร SM TOwer ชั้น 19 จ.กรุงเทพฯ ได้)

ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่องหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน

เอกสารหลักฐานและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560

เอกสารหลักฐานในการเข้าห้องสอบ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่รูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ที่มีรูปถ่าย ฉบับจริง ยังไม่หมดอายุ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมและสามารถนำเข้าห้องสอบได้
1. ปากกาลูกลื่น
2. ดินสอดำ 2B
3. ยางลงดินสอ
4. กบเหลาดินสอ

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่จะสอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มดังนี้
1.ดินสอ
2. สี (สีไม้ สีเมจิก สีน้ำ ฯลฯ)
3. ปากกาหมึก
4. กระดานรองวาด (ถ้ามี)
ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา (เก่ง ดี มีสุข)

  หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลหมายเหตุด้านล่างและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรืืองการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ โครงการ เก่ง ดี มีสุข

ประกาศ โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ประจำปีการศึกษา 2560 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาประมาณ 13.30 น.

ฝ่ายรับนักศึกษา - 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรืองการยืนยันสิทธิ์ ของผู้สอบผ่านรายชื่อสำรองหลักสูตรการภาพบำบัด

ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวสำรอง หลักสูตรกายภาพบำบัด ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคนชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ฝ่ายรับนักศึกษา - 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่องการยืนยันสิทธิ์ของผู้ผ่านรายชื่อสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคนชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ฝ่ายรับนักศึกษา - 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทรับตรง รอบที่ 1

หมายเหตุ
 • ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 6 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1

   หมายเหตุ
  1. สอบสัมภาษณ์ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (แล้วแต่สำนักวิชา)
  2. สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  3. ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์เท่านั้น ให้ผู้สมัคร download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
  4. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  5. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  6. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่จะมาสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ให้มารายงานตัว เวลา 9:00 น. เท่านั้น
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 มกราคม 2560
  รายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1 การใช้คะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)

   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นตัวจริง จะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เท่านั้น
   ฝ่ายรับนักศึกษา - 26 มกราคม 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วัดทัศนคติ โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา (เก่ง ดี มีสุข)

   หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มารายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -09.00 น. ณ อาคารไทยบุรี
   ฝ่ายรับนักศึกษา - 25 มกราคม 2560
  ประกาศ เรืื่องการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

  มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 1 ประเภทใช้คะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อย่างเป็นทางการ) ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 15.00 น.
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 24 มกราคม 2560
  ประกาศเพิ่มเติม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  นักเรียนหลักสูตร ต่อไปนี้
 • สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • ให้พาผู้ปกครองมาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ที่ 20 ม.ค. 2560
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1 การใช้คะแนนสอบจากสทศ.)

   หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือ สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ
  2. ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชา เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ผู้สมัคร download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
  3. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  4. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  5. หลักสูตรเภสัชศาสตร์จะสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่เดียว และต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่อาคารวิชาการ 9 เวลา 8:30-9:00 น. (หากเลยเวลา 9:00 น. จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 มกราคม 2560
  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560และวันประกาศผล

  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

  วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา รอบที่ 1 (แบบที่ 1 ใช้คะแนน สทศ.) วันที่ 25 มกราคม 2560

  สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ ที่ อาคาร SM ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ประกาศผลวันที่ 25 มกราคม 2560 พร้อมกับ รอบที่สัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ นครศรีธรรมราช วันที่ 20 มกราคม 2560
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 มกราคม 2560
  ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

  เนื่องด้วยเกิดภาวะฝนตก น้ำท่วมเส้นทางในการเดินทางในเขตภาคใต้ ทำให้การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จะประกาศวันสอบสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง)

  ทั้งนี้ ในการสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.กรุงเทพฯ ยังคงสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามกำหนดการเดิม

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 5 มกราคม 2560
  ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม 2 หลักสูตรที่เปิดใหม่

   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโตวตาทั่วประเทศ และรับตรงทั่วประเทศ เพิ่มเติม คือ
  • หลักสูตรการออกแบบภายใน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
  • สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

   สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทโควตาทั่วประเทศ

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 4 มกราคม 2560
  ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559)

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)
 • ประกาศเพิ่มเติม หลักสูตรเภสัชศาสตร์
 • ใบสมัครโครงการ
 • หนังสือรับรองผู้สมัคร
 • วิธีการ/ขั้นตอนการสมัคร

 • หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน ประเภทโควตานักกีฬา
 • ผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน ประเภทโควตานักกิจกรรม

 • หมายเหตุ :
  1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โปรดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
  2. ผู้ผ่านรายชื่อสำรองโปรดรอเรียกยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหลังจากตัวจริงสละสิทธิ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ธันวาคม 2559
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันเข้าศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 15 ธันวาคม 2559
  รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 2 ธันวาคม 2559
  ประกาศ เรื่องขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ดังนี้

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • หลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี 2 วิชาเอก ดังนี้

 • วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร เปลี่ยนเป็น วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนเป็น วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤศจิกายน 2559
 • เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ

  ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ (ทุกหลักสูตร) ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมรับทราบข้อมูลของแต่ละหลักสูตร ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยและ

  สำนักวิชาการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในสำนักวิชาการจัดการ ในกรณีดังนี้

  1. ผู้สมัครที่ทางหลักสูตรเคยเรียกสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

  อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครข้างต้นยังมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นของสำนักวิชาที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ (หลักสูตรที่เปิดรับมี 4 หลักสูตร ดังนี้)
 • หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 พฤศจิกายน 2559
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ
 • การใช้คะแนนสอบจากสทศ.
 • การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโควตาทั่วประเทศ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 31 สิงหาคม 2559