เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 (ตัวจริง) และวันที่ 3-4 ธันวาคม 2560 (สำรอง) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 นั้น

บัดนี้ มีผู้มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครบ 48 คน ตามจำนวนโควตาทั้ง 5 จังหวัด (กระบี่ 4 คน ตรัง 14 คน นครศรีธรรมราช 18 คน พังงา 4 คน และภูเก็ต 8 คน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งสรุปรายชื่อ โดยแยกตามโควตาจังหวัด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 12 ธันวาคม 2560 
ด่วนๆๆ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง) ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ

นักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง) ตอนนี้ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตรแบบใหม่ คือ “หลักสูตร: นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ” เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคปัจจุบันและเพื่อให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจด้านเกษตรมากขึ้น โดยมีจุดเด่น คือ การมุ่งเน้นสร้างเกษตรกรยุคใหม่หรือที่เรียกว่า Smart Farmer ให้ธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย

สำหรับแนวคิดในการสร้างหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ คือ
 • 1.การเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจและการประกอบการให้แก่นักศึกษา
 • 2.การเพิ่มความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อในอนาคตนักศึกษาจะได้นำความรู้ทั้งสองส่วนนี้ไปใช้ควบคู่กับความรู้ด้านการเกษตรและนำไปประกอบอาชีพได้ ที่สำคัญหลักสูตรนี้มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี

  หากน้องๆสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075672301-3
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 30 พฤศจิกายน 2560 
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดัง ประกาศรับสมัคร

  กิจกรรม กำหนดการ
  รับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 มีนาคม 2561
  สอบข้อเขียน 12 มีนาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 16 มีนาคม 2561
  สอบสัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561
  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มีนาคม 2560 ถึง 6 เมษายน 2561
  รายงานตัว ขึ้นทะเบียน ปฐมนิเทศ 9 เมษายน 2561
  เปิดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2561

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 10 พฤศจิกายน 2560 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดัง ประกาศรับสมัคร

  กิจกรรมรอบที่ 1รอบที่ 2
  รับสมัครทาง Internet1 ตุลาคม 2560
  ถึง
  30 พฤศจิกายน 2560
  22 ธันวาคม 2560
  ถึง
  28 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 111 ตุลาคม 25606 มีนาคม 2561
  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 26 ธันวาคม 2560-

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 ตุลาคม 2560 
  คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่...คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 2 ตุลาคม 2560