หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

มหาวิทยาลััยกำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2559 นั้น ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับประชุมผู้ปกครอง ในเวลา 12.30 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้นักศึกษาส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 1 ท่านต่อนักศึกษา 1 คน โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่(ตอบแบบสอบถาม)ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 075673770 - 1

ดาวน์โหลดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัว
นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 14 กรกฎาคม 2559
กำหนดการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ต้องดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคนที่ได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการ ดังนี้
 • 1. นักศึกษาใหม่ ต้องกรอกระเบียนประวัติให้เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2559 (http://ces.wu.ac.th/newentry)
 • 2. นักศึกษาใหม่ ที่จ่ายเงินค่าหอพักมาแล้ว สามารถเลือกหอ ห้อง เพื่อนได้ในวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2559 (http://dsa.wu.ac.th/freshybook)

  สามารถดาวน์โหลด

  เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ได้ที่นี่...

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 14 กรกฎาคม 2559
 • การเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 กรกฎาคม 2559
  ประกาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปิดการรับนักศึกษารอบพิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2559 นั้น บัดนี้ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับนักศึกษาเต็มจำนวนแล้ว จึงขอปิดการรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ส่วนหลักสูตรอื่นยังเปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดังเดิม
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 27 มิถุนายน 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 5 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน ดังนี้

  • 1. นางสาวกลมรัตน์ สงพิมพ์
  • 2. นางสาวชลธิชา ทองมหา

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 24 มิถุนายน 2559
  การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และจองหอพัก สำหรับนักศึกษาประเภท Admissions

  สำหรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์และยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์และจองหอพัก สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ได้ที่

  พิมพ์เอกสารการยินยันสิทธิ์
  นางสาว รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ - 24 มิถุนายน 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ กำลังจะเปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ) โดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 865 คน 8 สำนักวิชา 30 หลักสูตร โดยสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ http://entry.wu.ac.th และสามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ทันที ในวันและเวลาราชการ
  - (ผู้ที่สมัครในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ทันที่ (ไม่ต้องรอเรียกสอบสัมภาษณ์) ในวัน และเวลาราชการ) ในช่วงของวันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2559)

  - ทั้งนี้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้จะเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องศึกษาข้อมูลในหัวข้อการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องเตรียมในการสอบสัมภาษณ์ และนำเอกสารมาให้ครบถ้วน

  - รายงานตัวสอบสัมภาษณ์เฉพาะที่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

  หมายเหตุ : หากหลักสูตรใดมีผู้ยืนยันสิทธิ์ครบตามจำนวนประกาศรับแล้วขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมัครหรือปิดรับสอบสัมภาษณ์ทันที
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 22 มิถุนายน 2559
  ประการรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรกายภาพบำบัด รอบที่ 5

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรกายภาพบำบัด ประเภทรับตรง รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 และ 17 มิถุนายน 2559
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 20 มิถุนายน 2559
  การจองหอพักนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559

  สามารถเข้าจองหอพักในวันที่ 20-27 มิถุนายน 2559 คลิกที่ ==> จองหอพัก

  ทั้งนี้อาจมีการเข้ามาจองหอพักมากอาจทำให้การเข้าเว็บไซต์ล่าช้า อาจเว้นช่วงในการเข้าสู่เว็บไซต์
  นางสาว รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ - 20 มิถุนายน 2559
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 15 มิถุนายน 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 5

   หมายเหตุ
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกวันสอบสัมภาษณ์ได้ดังนี้
  • - วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือ
   - วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ. หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 จ.กรุงเทพฯ
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. และมหาวิทยาลัยจะเรียกสอบสัมภาษณ์ตามลำดับการรายงานตัว โดยมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวในการรายงาน
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อไปรับการตรวจ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน เท่านั้น
  • ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร ปฏิบัติดังนี้

   เวลา 08.00 - 10.00 น. ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
   เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียน
   เวลา 11.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 มิถุนายน 2559
  ประกาศ เรื่องการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ

  ในการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทั้ง 4 หลักสูตร ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นำผู้ปกครองมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งสำนักวิชาการจัดการจะสอบสัมภาษณ์ ที่ มหาวิทยาล้ัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 จ.กรุงเทพ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น.
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 มิถุนายน 2559
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาประเภทรับตรงและประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

  นักเรียนที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม ดังเอกสารแนบ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 30 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง 50 คน และตัวสำรอง 10 คน ดังเอกสารแนบ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะเรียก ตัวสำรอง ลำดับต่อไปขึ้นมารายงานตัวแทน

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง 20 คน และตัวสำรอง 32 คน ดังเอกสารแนบ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะเรียก ตัวสำรองลำดับต่อไปขึ้นมารายงานตัวแทน

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัว ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 8.00 น. – 9.00 น. (หากพ้นเวลา 09.00 น. จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์สามารถดูได้ในประกาศ

  เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


  ท้งนี้ผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และโปรดนำเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประเภทรับตรง

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัว ณ อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 8.30 น. (หากพ้นเวลา 09.00 น. จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์สามารถดูได้ในประกาศ

  เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประเภทรับตรง

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 (สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้

  • 1.นางสาวกฤติยา แสงสุวรรณ
  • 2. นางสาวณัฐถา หนูแก้ว
  • 3. นางสาวรัตนา มาผาสุข
  • 4.นางสาวกัญติญา แสวงบุญ
  • 5.นางสาวสิริวดี นิ่มนวล
  • 6.นายพงศ์สรรค์ สัมฤทธิ์

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 25 มีนาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ

  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 25 มีนาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4

   หมายเหตุ
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. และมหาวิทยาลัยจะเรียกสอบสัมภาษณ์ตามลำดับการรายงานตัว โดยมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวในการรายงาน
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อไปรับการตรวจ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน เท่านั้น
  • ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร ปฏิบัติดังนี้

   เวลา 08.00 - 10.00 น. ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
   เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียน
   เวลา 11.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 18 มีนาคม 2559
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2559 นั้น ได้กำหนดสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพียงสถานที่เดียวเท่านั้น คือ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ส่วนสถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ส่วนประสานงานฯ กรุงเทพฯ จะไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์ในรอบนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075673101 - 4 ในวันและเวลาราชการ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 17 มีนาคม 2559
  การสอบสัมภาษณ์ ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทรับตรง

  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดรายละเอียดการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
 • เวลา 08.00 - 10.00 น. ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
 • เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียน
 • เวลา 11.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 16 มีนาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 6 คน ดังเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์


  ขอแก้ไข *** นางสาววรรณกร อภัยรัตน์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพัญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพัญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 22 คน ดังเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์


  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง 20 คน และตัวสำรอง 53 คน ดังเอกสารแนบ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะเรียก ตัวสำรองลำดับต่อไปขึ้นมารายงานตัวแทน

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มาชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวจำนวน 300 บาท ส่วนเอกสารอื่นๆไม่ต้องนำมา (เนื่องจากนักเรียนได้ส่งมาให้มหาวิทยาลัยล่วงหน้าแล้ว)

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, ใบรับรองแพทย์

  นาย พิเชษฐ์ ปานจันทร์ - 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัว ณ อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 8.30 น. (หากพ้นเวลา 09.00 น. จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์สามารถดูได้ในประกาศ

  เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มาชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวจำนวน 300 บาท ส่วนเอกสารอื่นๆไม่ต้องนำมา (เนื่องจากนักเรียนได้ส่งมาให้มหาวิทยาลัยล่วงหน้าแล้ว)

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 3

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 3 (สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ)

  • หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
  • 1. นายณรงค์เดช ธีรนุลักษณ์

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรม
  • 1. นายศิธร เพ็ญพร
   2. นายปริญญา สุวรรณ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 29 ธันวาคม 2558
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทโควตา รอบที่ 3 ประเภทโควตานักกีฬา และประเภทรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 ธันวาคม 2558


  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 25 ธันวาคม 2558
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ประเภทโควตา รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  หมายเหตุ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตัวจริง) ประเภทโควตา รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สละสิทธิ์ จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ลำดับสำรอง มายืนยันสิทธิ์แทน
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ธันวาคม 2558

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

  รายละเอียดการรับสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • หมายเหตุ : ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครส่งที่โรงเรียน (โรงเรียนรวบรวมส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด) และสำนักงานเขตพื้นที่รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 11 ธันวาคม 2558
  คุณสมบัติของสมัครประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

  ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในประเภทโควตา จะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เท่านั้น (หากจบ ม. 6 แล้ว หรือเรียนอยู่ในประเภท/ระดับอื่น ๆ ไม่สามารถสมัครประเภทโควตาได้)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศ เรื่องการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

  ขอแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควตาและรับตรงทั่วประเทศของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับการสอบสัมภาษณ์รอบโควตาทุกหลักสูตรจะมีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

  สำหรับการสอบสัมภาษณ์รอบรับตรง จะมีการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์

  ทั้งนี้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการสอบทั้ง 2 ประเภท คือ ผู้สมัครคนใดที่ได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วไม่มาสอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกรอบถัดไป
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตานักกีฬา/โควตานักกิจกรรม รอบที่ 2

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตานักกีฬา รอบที่ 2
  • โควตานักกีฬา
   หมายเหตุ
  • ผู้ที่จะสอบสัมภาษณ์โควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ให้มาสอบสัมภาษณ์เฉพาะที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
  • สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา/รับตรง รอบที่ 3

   หมายเหตุ
  • สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 4 ธันวาคม 2558
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  รายละเอียดการรับสมัครสำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทโควตา และประเภทรับตรง

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 2 พฤศจิกายน 2558
  มวล.เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพสวท.

  โครงการพสวท. - 12 ตุลาคม 2558
  ประกาศเรื่อง แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัย

  น้องๆ ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ทั้งประเภทรับตรง โควตา โควตานักกิจกรรม และโควตานักกีฬา ที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์จากเว็ปไซต์ไปนะครับ หัวข้อที่ให้ X-ray ปอด ไม่ต้องนะครับ เอาเพียงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้น

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หัวข้อ การรับสมัคร >>> แบบฟอร์มต่างๆ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 3 ตุลาคม 2558
  เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ

  สำนักวิชาการจัดการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสำนักการจัดการ ในกรณีต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครที่ทางหลักสูตรเคยเรียกสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์

  2. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนั้น

  ***อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครข้างต้นยังคงมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นของสำนักวิชา ที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ (หลักสูตรที่เปิดรับมี 4 หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 กันยายน 2558
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสมสม (GPAX) และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  กำหนดการรับสมัคร
  ประเภทรอบที่เริ่มรับสมัครสมัครถึงวันที่ประกาศผล*
  โควตา+รับตรง115 กรกฎาคม 255813 สิงหาคม 255818 สิงหาคม 2558
  โควตา+รับตรง219 สิงหาคม 255824 กันยายน 255829 กันยายน 2558
  โควตา+รับตรง330 กันยายน 25581 ธันวาคม 25588 ธันวาคม 2558
  รับตรง49 ธันวาคม 255810 มีนาคม 255915 มีนาคม 2559
  รับตรง516 มีนาคม 25597 มิถุนายน 255910 มิถุนายน 2559
  * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้จากเอกสารต่อไปนี้
  - โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
  - รับตรงทั่วประเทศ

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 สิงหาคม 2558
  สำนักวิชา | แนะนำมวล. | Life@Walailak | การรับสมัคร | ถาม-ตอบ2015 © ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
  โทรศัพท์ 075673101 โทรสาร 075673135