หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 5 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน ดังนี้

 • 1. นางสาวกลมรัตน์ สงพิมพ์
 • 2. นางสาวชลธิชา ทองมหา

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 24 มิถุนายน 2559
การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และจองหอพัก สำหรับนักศึกษาประเภท Admissions

สำหรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์และยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์และจองหอพัก สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ได้ที่

พิมพ์เอกสารการยินยันสิทธิ์
นางสาว รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ - 24 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ กำลังจะเปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ) โดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวน 865 คน 8 สำนักวิชา 30 หลักสูตร โดยสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ http://entry.wu.ac.th และสามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ทันที ในวันและเวลาราชการ
- (ผู้ที่สมัครในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ทันที่ (ไม่ต้องรอเรียกสอบสัมภาษณ์) ในวัน และเวลาราชการ) ในช่วงของวันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2559)

- ทั้งนี้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้จะเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องศึกษาข้อมูลในหัวข้อการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องเตรียมในการสอบสัมภาษณ์ และนำเอกสารมาให้ครบถ้วน

- รายงานตัวสอบสัมภาษณ์เฉพาะที่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : หากหลักสูตรใดมีผู้ยืนยันสิทธิ์ครบตามจำนวนประกาศรับแล้วขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมัครหรือปิดรับสอบสัมภาษณ์ทันที
นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 22 มิถุนายน 2559
ประการรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรกายภาพบำบัด รอบที่ 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรกายภาพบำบัด ประเภทรับตรง รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 และ 17 มิถุนายน 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 20 มิถุนายน 2559
การจองหอพักนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าจองหอพักในวันที่ 20-27 มิถุนายน 2559 คลิกที่ ==> จองหอพัก

ทั้งนี้อาจมีการเข้ามาจองหอพักมากอาจทำให้การเข้าเว็บไซต์ล่าช้า อาจเว้นช่วงในการเข้าสู่เว็บไซต์
นางสาว รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ - 20 มิถุนายน 2559
กำหนดการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ต้องดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคนที่ได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการ ดังนี้
 • 1. นักศึกษาใหม่ ต้องกรอกระเบียนประวัติให้เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2559 (http://ces.wu.ac.th/newentry)
 • 2. นักศึกษาใหม่ ที่จ่ายเงินค่าหอพักมาแล้ว สามารถเลือกหอ ห้อง เพื่อนได้ในวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2559 (http://dsa.wu.ac.th/freshybook)

  สามารถดาวน์โหลด

  เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ได้ที่นี่...  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 15 มิถุนายน 2559
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 15 มิถุนายน 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 5

   หมายเหตุ
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกวันสอบสัมภาษณ์ได้ดังนี้
  • - วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือ
   - วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ. หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 จ.กรุงเทพฯ
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. และมหาวิทยาลัยจะเรียกสอบสัมภาษณ์ตามลำดับการรายงานตัว โดยมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวในการรายงาน
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อไปรับการตรวจ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน เท่านั้น
  • ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร ปฏิบัติดังนี้

   เวลา 08.00 - 10.00 น. ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
   เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียน
   เวลา 11.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 มิถุนายน 2559
  ประกาศ เรื่องการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ

  ในการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทั้ง 4 หลักสูตร ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นำผู้ปกครองมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งสำนักวิชาการจัดการจะสอบสัมภาษณ์ ที่ มหาวิทยาล้ัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 จ.กรุงเทพ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น.
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 มิถุนายน 2559
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาประเภทรับตรงและประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

  นักเรียนที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม ดังเอกสารแนบ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 30 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง 50 คน และตัวสำรอง 10 คน ดังเอกสารแนบ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะเรียก ตัวสำรอง ลำดับต่อไปขึ้นมารายงานตัวแทน

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง 20 คน และตัวสำรอง 32 คน ดังเอกสารแนบ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะเรียก ตัวสำรองลำดับต่อไปขึ้นมารายงานตัวแทน

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัว ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 8.00 น. – 9.00 น. (หากพ้นเวลา 09.00 น. จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์สามารถดูได้ในประกาศ

  เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


  ท้งนี้ผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และโปรดนำเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประเภทรับตรง

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัว ณ อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 8.30 น. (หากพ้นเวลา 09.00 น. จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์สามารถดูได้ในประกาศ

  เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประเภทรับตรง

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 (สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้

  • 1.นางสาวกฤติยา แสงสุวรรณ
  • 2. นางสาวณัฐถา หนูแก้ว
  • 3. นางสาวรัตนา มาผาสุข
  • 4.นางสาวกัญติญา แสวงบุญ
  • 5.นางสาวสิริวดี นิ่มนวล
  • 6.นายพงศ์สรรค์ สัมฤทธิ์

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 25 มีนาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ

  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 25 มีนาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4

   หมายเหตุ
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. และมหาวิทยาลัยจะเรียกสอบสัมภาษณ์ตามลำดับการรายงานตัว โดยมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวในการรายงาน
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  • ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อไปรับการตรวจ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน เท่านั้น
  • ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร ปฏิบัติดังนี้

   เวลา 08.00 - 10.00 น. ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
   เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียน
   เวลา 11.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 18 มีนาคม 2559
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2559 นั้น ได้กำหนดสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพียงสถานที่เดียวเท่านั้น คือ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ส่วนสถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ส่วนประสานงานฯ กรุงเทพฯ จะไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์ในรอบนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075673101 - 4 ในวันและเวลาราชการ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 17 มีนาคม 2559
  การสอบสัมภาษณ์ ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทรับตรง

  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดรายละเอียดการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
 • เวลา 08.00 - 10.00 น. ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตร มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
 • เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียน
 • เวลา 11.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 16 มีนาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 6 คน ดังเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์


  ขอแก้ไข *** นางสาววรรณกร อภัยรัตน์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพัญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพัญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 22 คน ดังเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์


  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง 20 คน และตัวสำรอง 53 คน ดังเอกสารแนบ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะเรียก ตัวสำรองลำดับต่อไปขึ้นมารายงานตัวแทน

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มาชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวจำนวน 300 บาท ส่วนเอกสารอื่นๆไม่ต้องนำมา (เนื่องจากนักเรียนได้ส่งมาให้มหาวิทยาลัยล่วงหน้าแล้ว)

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, ใบรับรองแพทย์

  นาย พิเชษฐ์ ปานจันทร์ - 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัว ณ อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 8.30 น. (หากพ้นเวลา 09.00 น. จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์สามารถดูได้ในประกาศ

  เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มาชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวจำนวน 300 บาท ส่วนเอกสารอื่นๆไม่ต้องนำมา (เนื่องจากนักเรียนได้ส่งมาให้มหาวิทยาลัยล่วงหน้าแล้ว)

  เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 3

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประเภทรับตรง รอบที่ 3 (สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ)

  • หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
  • 1. นายณรงค์เดช ธีรนุลักษณ์

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรม
  • 1. นายศิธร เพ็ญพร
   2. นายปริญญา สุวรรณ

  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 29 ธันวาคม 2558
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทโควตา รอบที่ 3 ประเภทโควตานักกีฬา และประเภทรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 ธันวาคม 2558


  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 หากพ้นจากกำหนดเวลานี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 25 ธันวาคม 2558
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ประเภทโควตา รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  หมายเหตุ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตัวจริง) ประเภทโควตา รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สละสิทธิ์ จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ลำดับสำรอง มายืนยันสิทธิ์แทน
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ธันวาคม 2558

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

  รายละเอียดการรับสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • หมายเหตุ : ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครส่งที่โรงเรียน (โรงเรียนรวบรวมส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด) และสำนักงานเขตพื้นที่รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 11 ธันวาคม 2558
  คุณสมบัติของสมัครประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

  ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในประเภทโควตา จะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เท่านั้น (หากจบ ม. 6 แล้ว หรือเรียนอยู่ในประเภท/ระดับอื่น ๆ ไม่สามารถสมัครประเภทโควตาได้)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศ เรื่องการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

  ขอแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควตาและรับตรงทั่วประเทศของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับการสอบสัมภาษณ์รอบโควตาทุกหลักสูตรจะมีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

  สำหรับการสอบสัมภาษณ์รอบรับตรง จะมีการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์

  ทั้งนี้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการสอบทั้ง 2 ประเภท คือ ผู้สมัครคนใดที่ได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วไม่มาสอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกรอบถัดไป
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตานักกีฬา/โควตานักกิจกรรม รอบที่ 2

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตานักกีฬา รอบที่ 2
  • โควตานักกีฬา
   หมายเหตุ
  • ผู้ที่จะสอบสัมภาษณ์โควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ให้มาสอบสัมภาษณ์เฉพาะที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
  • สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา/รับตรง รอบที่ 3

   หมายเหตุ
  • สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้จากเมนูข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
  • ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ได้จากเมนูผลการสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 ธันวาคม 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 4 ธันวาคม 2558
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  รายละเอียดการรับสมัครสำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทโควตา และประเภทรับตรง

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 2 พฤศจิกายน 2558
  มวล.เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพสวท.

  โครงการพสวท. - 12 ตุลาคม 2558
  ประกาศเรื่อง แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัย

  น้องๆ ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ทั้งประเภทรับตรง โควตา โควตานักกิจกรรม และโควตานักกีฬา ที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์จากเว็ปไซต์ไปนะครับ หัวข้อที่ให้ X-ray ปอด ไม่ต้องนะครับ เอาเพียงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้น

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หัวข้อ การรับสมัคร >>> แบบฟอร์มต่างๆ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 3 ตุลาคม 2558
  เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ

  สำนักวิชาการจัดการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสำนักการจัดการ ในกรณีต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครที่ทางหลักสูตรเคยเรียกสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์

  2. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนั้น

  ***อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครข้างต้นยังคงมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นของสำนักวิชา ที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ (หลักสูตรที่เปิดรับมี 4 หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 กันยายน 2558
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสมสม (GPAX) และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  กำหนดการรับสมัคร
  ประเภทรอบที่เริ่มรับสมัครสมัครถึงวันที่ประกาศผล*
  โควตา+รับตรง115 กรกฎาคม 255813 สิงหาคม 255818 สิงหาคม 2558
  โควตา+รับตรง219 สิงหาคม 255824 กันยายน 255829 กันยายน 2558
  โควตา+รับตรง330 กันยายน 25581 ธันวาคม 25588 ธันวาคม 2558
  รับตรง49 ธันวาคม 255810 มีนาคม 255915 มีนาคม 2559
  รับตรง516 มีนาคม 25597 มิถุนายน 255910 มิถุนายน 2559
  * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้จากเอกสารต่อไปนี้
  - โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
  - รับตรงทั่วประเทศ

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 สิงหาคม 2558
  สำนักวิชา | แนะนำมวล. | Life@Walailak | การรับสมัคร | ถาม-ตอบ2015 © ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
  โทรศัพท์ 075673101 โทรสาร 075673135