หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

สอบถามรายละเอียดต่างๆได้จาก     
ประกาศเพิ่มเติม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นักเรียนหลักสูตร ต่อไปนี้
 • สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • ให้พาผู้ปกครองมาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ที่ 20 ม.ค. 2560
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1 การใช้คะแนนสอบจากสทศ.)

   หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือ สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ
  2. ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชา เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ผู้สมัคร download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
  3. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  4. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  5. หลักสูตรเภสัชศาสตร์จะสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่เดียว และต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่อาคารวิชาการ 9 เวลา 8:30-9:00 น. (หากเลยเวลา 9:00 น. จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 มกราคม 2560
  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560และวันประกาศผล

  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

  วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา รอบที่ 1 (แบบที่ 1 ใช้คะแนน สทศ.) วันที่ 25 มกราคม 2560

  สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ ที่ อาคาร SM ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ประกาศผลวันที่ 25 มกราคม 2560 พร้อมกับ รอบที่สัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ นครศรีธรรมราช วันที่ 20 มกราคม 2560
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 มกราคม 2560
  ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

  เนื่องด้วยเกิดภาวะฝนตก น้ำท่วมเส้นทางในการเดินทางในเขตภาคใต้ ทำให้การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จะประกาศวันสอบสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง)

  ทั้งนี้ ในการสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.กรุงเทพฯ ยังคงสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามกำหนดการเดิม

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 5 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพิ่มเติม

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1 การใช้คะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพิ่มเติม จาก 150 คน เพิ่มเป็น 200 คน โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม จำนวน 50 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม) จำนวน 50 คน (สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เดียว) รายละเอียดเพิ่มเติม
   หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
  2. ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ให้ผู้สมัคร ใบรับรองแพทย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์
  3. จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
  4. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  5. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  6. หลักสูตรเภสัชศาสตร์จะสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่เดียว และต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่อาคารวิชาการ 9 ในเวลา 8:30-9:00 น. (หากเลยเวลา 9:00 น. จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์)
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 4 มกราคม 2560
  ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม 2 หลักสูตรที่เปิดใหม่

   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโตวตาทั่วประเทศ และรับตรงทั่วประเทศ เพิ่มเติม คือ
  • หลักสูตรการออกแบบภายใน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
  • สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

   สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทโควตาทั่วประเทศ

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 4 มกราคม 2560
  ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559)

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)
 • ประกาศเพิ่มเติม หลักสูตรเภสัชศาสตร์
 • ใบสมัครโครงการ
 • หนังสือรับรองผู้สมัคร
 • วิธีการ/ขั้นตอนการสมัคร

 • หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน โครงการผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน โครงการผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน โควตา ผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • หมายเหตุ :
  1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โปรดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
  2. ผู้ผ่านรายชื่อสำรองโปรดรอเรียกยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหลังจากตัวจริงสละสิทธิ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน ประเภทโควตานักกีฬา
 • ผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน ประเภทโควตานักกิจกรรม

 • หมายเหตุ :
  1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โปรดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
  2. ผู้ผ่านรายชื่อสำรองโปรดรอเรียกยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหลังจากตัวจริงสละสิทธิ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ธันวาคม 2559
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันเข้าศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 15 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตานักกีฬา
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตานักกิจกรรม

 • หมายเหตุ :
  1. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  2. ผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์โควตานักกีฬาและโควตานักกิจกรรม จะต้องเตรียมแอกสารหลักฐานทีแสดงว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านด้าน ๆ หรือใบรับรองความสามารถทางการกีฬาหรือด้านกิจกรรม มาแสดงด้วย
  3. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  4. ผู้สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ต้องทดความความรู้พื้นฐาน (ความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) เวลา 09.30 - 10.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2559
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 ธันวาคม 2559
  ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 ธันวาคม 2559
  รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 2 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา และมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 (กิจกรรมค่ายวิชาการ และการสอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


  หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 075 672802
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศ เรื่องขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ดังนี้

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • หลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี 2 วิชาเอก ดังนี้

 • วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร เปลี่ยนเป็น วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนเป็น วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤศจิกายน 2559
 • เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ

  ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ (ทุกหลักสูตร) ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมรับทราบข้อมูลของแต่ละหลักสูตร ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยและ

  สำนักวิชาการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในสำนักวิชาการจัดการ ในกรณีดังนี้

  1. ผู้สมัครที่ทางหลักสูตรเคยเรียกสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

  อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครข้างต้นยังมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นของสำนักวิชาที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ (หลักสูตรที่เปิดรับมี 4 หลักสูตร ดังนี้)
 • หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ (สำหรับผู้ที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาการจัดการ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  หมายเหตุ :
  1. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  2. สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงาน อาคาร SM TOWER ชั้น 19 (สอบสัมภาษณ์เฉพาะวันที่ 18 พ.ย. 59 เท่านั้น)
  3. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย


  เอกสารหลักฐานและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559

  เอกสารหลักฐานในการเข้าห้องสอบ
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่รูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ที่มีรูปถ่าย ฉบับจริง ยังไม่หมดอายุ

  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมและสามารถนำเข้าห้องสอบได้
  1. ปากกาลูกลื่น
  2. ดินสอดำ 2B
  3. ยางลงดินสอ
  4. กบเหลาดินสอ

  หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่จะสอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มดังนี้
  1.ดินสอ
  2. สี (สีไม้ สีเมจิก สีน้ำ ฯลฯ)
  3. ปากกาหมึก
  4. กระดานรองวาด (ถ้ามี)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 ตุลาคม 2559

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

  รายชื่อผู้มีสิทธิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


  หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 075 673101 - 4
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ตุลาคม 2559
  มวล.เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพสวท.

  โครงการ พสวท - 8 ตุลาคม 2559
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ
 • การใช้คะแนนสอบจากสทศ.
 • การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโควตาทั่วประเทศ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 31 สิงหาคม 2559
  เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2559

  ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2560

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 10 สิงหาคม 2559