หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

สอบถามรายละเอียดต่างๆได้จาก     
แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษาประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560
เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ และประเภท Admission ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคน มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ถือว่า ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2560

วิธีการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษา ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560
 • 1. ผู้สมัครประเภท Admissions ต้องเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th
 • 2. username คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน Password คือ 5 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน
 • 3. เลือกหัวข้อ การยืนยันสิทธิ์ >>> เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้า >>> คลิ๊กการยืนยันสิทธิ์และหอพัก >>> ดาวน์โหลด
 • 4. นำไปชำระเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์ 7-11 ทุกสาขา
 • 5. หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 1 วัน น้องจะได้รหัสนักศึกษา เพื่อกรอกระเบียนประวัติ

 • วิธีการค้นหารหัสนักศึกษา และกรอกระเบียนประวัติ (สำหรับนักศึกษา ประเภท Admissions ที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว)

 • เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  นักศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเข้าหอพักได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สามารถดูกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้จากที่นี่...

 • กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี 2560

 • ช่องทางการเลือกห้อง เลือกหอพัก http://dsaapp.wu.ac.th/freshybook ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2560
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ดังนี้

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • การแต่งกายในวันรายงานตัว
 • กิจกรรมต่างๆ

  ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2560

  วิธีการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษา
 • 1. เข้าสู่ระบบ
 • 2. เลือกหัวข้อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >>> เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้า >>> คลิ๊กการยืนยันสิทธิ์ และหอพัก >>> ดาวน์โหลด
 • 3. นำไปชำระเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์ 7-11 ทุกสาขา
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้
 • 1.นางสาวพรรณวดี พลสิทธ์
 • 2.นางสาวอริสา สายศรีโกศล
 • 3.นายธนพล เพ็งสวัสดิ์
  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด หากผุ้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
  นาย เสฎฐวุฒิ เทพแก้ว - 23 มิถุนายน 2560
 • มาแล้ว !!!! เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งให้กับนักเรียนยืนยันสิทธิ์ทุกคน ได้ทราบข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และยัง ได้มีเวลาเตรียมตัว เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อขึ้นทะเบียนการศึกษา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหม่คนใด ไม่ได้รับเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่...

  • เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

   นักศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเข้าหอพักได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สามารถดูกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้จากที่นี่...
  • กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี 2560
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 23 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงเรียนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

  รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงเรียนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
  1. นางสาวย่าร่อหน๊ะ นิลชนะเพชร
  2. นางสาวมูสมีนา สามะ
  ทั้งนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
  สามารถดาวน์โหลดใบชำระเงินได้จากระบบ
  **หมายเหตุ โครงเรียนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกวันที่ 29 มิถุนายน 2560
  นาย เสฎฐวุฒิ เทพแก้ว - 23 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

  รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  1.นางสาวศีริวรรณ กองกุล
  2.นายตรีทเศศ พิริยวรรธนะ
  3.นางสาวทิพย์ชนก ชูประสูตร
  ทั้งนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ 12,000 บาท ค่าหอพัก 2,000 บาท สามารถดาวน์โหลดใบชำระเงินได้จากระบบ
  นาย เสฎฐวุฒิ เทพแก้ว - 22 มิถุนายน 2560
  ประกาศ ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ และประเภท Admissions

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ประเภทรับตรง รอบที่ 4 และประเภท Admissions ในวันที่ 23 และ 26 มิถุนายน 2560 และผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ ตั่งแต่วันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2560


   หมายเหตู : ผู้ที่มีรายชื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ และมารายงานตัวตามกำหนดการด้านล่าง

  • เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

   นักศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเข้าหอพักได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สามารถดูกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้จากที่นี่...

  • กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี 2560

  ฝ่่ายรับนักศึกษา - 22 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  1.นายศุภชัย พลาพล
  2.นางสาวเสาวภาคย์ ขนบธรรมกุล

  ทั้งนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
  โดยชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ 14,000 บาท
  ค่าหอพัก 2,000 บาท
  สามารถดาวน์โหลดใบชำระเงินได้จากระบบ

  หมายเหตุ

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา 075-673103 ในวันและเวลาราชการ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สำนักวิชาการจัดการ
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์

  หมายเหตุ
  • สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิถุนายน 2560(ทุกสำนักวิชา) หรือ
  • สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2560(ทุกสำนักวิชา)
  • ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เท่านั้นให้ผู้สมัคร download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก)เพื่อรับรอง
  • กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  • ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาการจัดการ จะต้องพาผู้ปกครองมารับฟังบรรยาย รูปแบบการสอนและภาพรวมของสำนักวิชาด้วย
  • สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา 075-673101-4 ในวันและเวลาราชการ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 20 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว เพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโปรดศึกษารายละเอียดในระเบียบการคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลข้างต้นด้วย

 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 20 มิถุนายน 2560
  หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ นั้น
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 16 มิถุนายน 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วัดทัศนคติ โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา (เก่ง ดี มีสุข) (เพิ่มเติม)

   หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ใบรับรองแพทย์ สำหรับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

   ฝ่่ายรับนักศึกษา - 16 มิถุนายน 2560

  รับสมัครโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึีกษา 2560 รอบเพิ่มเติม

  รับสมัครผ่าน WEBSITE หรือสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น


  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)เพิ่มเติม ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อาคารไทยบุรี ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 16 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์โครงการคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

  1.นายศุภชัย พลาพล
  2.นางสาวเสาวภาคย์ ขนบธรรมกุล

  ทั้งนี้ ให้รายงานตัวในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
  ณ อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  รายละเอียดดังนี้
  เวลา 08.30 น. รายงานตัว
  เวลา 09.00 น. สอบข้อเขียน
  เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา 075-673101-4 ในวันและเวลาราชการ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (กลุ่มที่ 2)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ฝ่่ายรับนักศึกษา - 14 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (กลุ่มที่ 1)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ฝ่่ายรับนักศึกษา - 14 มิถุนายน 2560
  ระบบจองหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาการศึกษา 2560

   หมายเหตุ สำหรับรอบทั่วไป เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
   ฝ่่ายรับนักศึกษา - 13 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำปีการศึกษา 2560

  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบข้อเขียนในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และโปรดศึกษารายละเอียดในระเบียบการคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลข้างต้นด้วย

 • ฝ่่ายรับนักศึกษา - 12 มิถุนายน 2560
  ประกาศ ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายชื่อสำรอง หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ยืนยันสิทธิ์

   ประกาศขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายชื่อรายชื่อสำรอง ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ยืนยันสิทธิ์

  • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายชื่อสำรองยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 • ฝ่่ายรับนักศึกษา - 9 มิถุนายน 2560
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึีกษา 2560

  ขยายเวลาในการรับสมัครจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560

  รับสมัครผ่าน WEBSITE เท่านั้น!!!


  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาษคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 8 มิถุนายน 2560
  ตัวอย่างแนวข้อสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 6 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตัวจริง (สำหรับคนที่ยังไม่ยื่นใบรับรองแพทย์ในวันรายงานตัว) ต้องส่งใบรับรองแพทย์ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา ส่งมาที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 1 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 และประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ ดังนี้

    ประเภทโควตาทั่วประเทศ
  • หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ นางสาวการัณยภาส เล้าศิลป์ไพศาล
  • หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ นางสาวการัณยภาส เล้าศิลป์ไพศาล
    ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
  • หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ นายภาณุ ผลมาก
   หมายเหตุ
  • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
   นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 1 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 1 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 และประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 และประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 30 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 และประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560

  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 30 พฤษภาคม 2560
  ข่าวประกาศสำหรับน้องๆที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  ต่อไปนี้จะเป็นปฏิทินกิจกรรมและข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่
  วันที่กิจกรรม
  13 พฤษภาคม 2560ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่
  น้องที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปค้นหารหัสนักศึกษาของตนเองได้ที่ http://ces.wu.ac.th/registrar/sr_studentnew.asp โดยขอให้น้องจำรหัสดังกล่าวด้วย เพราะจำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น การสอบ ทำบัตรนักศึกษา ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
  15 พฤษภาคม
  ถึง
  7 มิถุนายน 2560
  บันทึกระเบียนประวัติ
  ขอให้น้องเข้าไปบันทึกระเบียนประวัติของตนเองที่ http://ces.wu.ac.th/newentry
  ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่นะครับ
  13-16
  มิถุนายน 2560
  จองหอ/ห้องพัก
  น้องที่ชำระเงินค่าหอพักแล้ว สามารถเข้าระบบไปเลือกหอ/ห้องพักออนไลน์
  (จะประกาศเว็บไซต์ในภายหลัง)
  สำหรับข่าวและข้อมูลอื่นๆ จะทยอยลงในข่าวนี้นะครับ
  ศูนย์บริการการศึกษา - 27 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวสำรอง จะได้รับการติดต่อกลับให้มายืนยันสิทธิ์ในภายหลัง ตามลำดับ
 • มติของคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีต้องการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณพรพิมล สุคนธชาติ โทรศัพท์ 0-7567-2808
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 26 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 และประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

  หมายเหตุ
 • ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 26 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สำนักวิชาการจัดการ
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์

  หมายเหตุ
  • สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560(ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด) หรือ
  • สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560(ทุกสำนักวิชา)
  • ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เท่านั้นให้ผู้สมัคร download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก)เพื่อรับรอง
  • กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  • ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาการจัดการ จะต้องพาผู้ปกครองมารับฟังบรรยาย รูปแบบการสอนและภาพรวมของสำนักวิชาด้วย
  • สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา 075-673101-4 ในวันและเวลาราชการ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 22 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
 • ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนด้านศิลปะดี คือ นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทอง
 • ประเภทนักเรียนที่ได้รางวัลด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ คือ นายวราดล ประทักษ์กุลสาร
  ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ จะต้องมารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และต้องชำระค่าสอบสัมภาษณ์ก่อนวันรายงานตัว
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 18 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน "โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560"

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาม"โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560" รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รายละเอียดโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 18 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดให้เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ โดยรายละเอียดดังนี้ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560)

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ หรือ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ใบสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 17 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม)

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560)

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) (เพิ่มเติม)

 • วิธีการ/ขั้นตอนการสมัคร

 • หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ
  ฝ่่ายรับนักศึกษา - 11 พฤษภาคม 2560
  คำชี้แจงเรื่องการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศรอบที่ 2 รูปแบบที่ 1 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          อ้างถึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศรอบที่ 2 รูปแบบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
          โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำหนดจำนวนรับโควตาทั่วประเทศรอบที่ 2 รูปแบบที่ 1 จำนวน 10 คน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องแก่ผู้ปกครองและนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดการการสอบสัมภาษณ์ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

  กำหนดการ

  เวลา

  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวและยื่นหลักฐาน ณ อาคารวิชาการ 9

  08.30-09.00 น.

  สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารวิชาการ 9

  09.00 น. เป็นต้นไป  *** ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น. หากเลยเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือก
  2. หลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
      1) รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
      2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1 : 4) จํานวน 1 ชุด
      3) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
      4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
      5) ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น โดยใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์กำหนด) จํานวน 1 ชุด
      6) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด
      7) ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 100 บาท
  3. ทั้งนี้มติของคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. กรณีต้องการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณพรพิมล สุคนธชาติ โทรศัพท์ 0-7567-2808

  ใบรับรองแพทย์

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 8 พฤษภาคม 2560

   หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือ สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ ในวันที่
   30 พฤษภาคม 2560 ทุกหลักสูตร (ยกเว้นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์)สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00-15.00 (เริ่มรายงานตัวเวลา 08.30 น.)
  2. กรุณาตรวจสอบวันและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  3. ให้ผู้สมัครดาว์นโหลดใบรับรองแพทย์ download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
  4. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 4 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประเภทรับตรง รอบที่ 3 (ล่วงหน้า)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประเภทรับตรง รอบที่ 3 (ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำนักวิชาวิศวกรรมฯ

   1. หมายเหตุ
   2. ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ จะต้องมารายงานตัว ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 เป็นต้นไป
   3. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
   4. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
   5. ฝ่่ายรับนักศึกษา - 1 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560

  หมายเหตุ
 • 1. ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง)จะต้องยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • 2. ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวสำรอง)จะต้องรอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง) สละสิทธิ์ก่อน และทางมหาวิทยาลัยจะปรับสถานะ ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวสำรอง) ยืนยันสิทธิ์ต่อไป
 • 3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075 672 703 - 4 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 18 เมษายน 2560
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนผู้ทีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ฝ่่ายรับนักศึกษา - 11 เมษายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2

  หมายเหตุ
 • ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 10 เมษายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ฉบับเพิ่มเติมแก้ไขใหม่)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (ฉบับเพิ่มเติมแก้ไขใหม่) ซึ่งจะจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2560

  • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ฉบับเพิ่มเติม)

   1. หมายเหตุ
   2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. เท่านั้น
   3. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เท่านั้น
   4. ให้ผู้สมัครดาว์นโหลดใบรับรองแพทย์ download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
   5. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
   6. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
   7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา
   8. ฝ่ายรับนักศึกษา - 10 เมษายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ซึ่งจะจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2560

  • หลักสูตรกายภาพบำบัด
  • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

   1. หมายเหตุ
   2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. เท่านั้น
   3. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เท่านั้น
   4. ให้ผู้สมัครดาว์นโหลดใบรับรองแพทย์ download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
   5. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
   6. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
   7. ฝ่ายรับนักศึกษา - 5 เมษายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ทุน เก่งดีมีสุข ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (เพิ่มเติม)

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ทุน เก่งดีมีสุข ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ดังนี้
  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  • 17006665 นายอาซัน เหมหมัด โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
  • หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • 17007750 นายอานนท์ พลรัตน์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
  • หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • 17009474 นายอำพล แก้วศรีสุข โรงเรียนบางจานวิทยา
  • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
  • 1. 17006421 นางสาวมารีน่า หมัดศรี โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยา
   2. 17006709 นางสาวตอยยีบะห์ ซาและ โรงเรียนมูลนิธิอาซัสสถาน
   หมายเหตุ
   ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และเข้าร่วมค่าย “SER at first sight 2017 พร้อมส่งเอกสารการสมัคร ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในวันที่ 1 เมษายน 2560
  รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 • ใบสมัครโครงการ
 • หนังสือรับรองผู้สมัคร
 • กำหนดการค่าย “SER at first sight 2017
 • หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โทร. 075-672304 หรือ 075-672383
   ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 มีนาคม 2560
  กำหนดการค่าย “SER at first sight 2017

   ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยกร ทุกหลักสูตร เข้าร่วมค่าย “SER at first sight 2017 ในวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารกำหนดการแนบ)

  • กำหนดการค่าย “SER at first sight 2017
   หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โทร. 075-672304
   ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 มีนาคม 2560
  ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2560

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

  >>>ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 20 มีนาคม 2560
  เปิดรับนักศึกษา โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถทางด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการ "ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์" รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

  >>> ประกาศโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 20 มีนาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน)

   หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือ สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทุกหลักสูตร เวลา 08.30 - 15.00 น.
  2. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาการจัดการ จะต้องพาผู้ปกครองมาด้วย เนื่องจากจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองรับทราบด้วย
  4. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้มาสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาการจัดการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สามารถมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้
  5. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 20 มีนาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน)เพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

   หมายเหตุ
  1. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวเวลา 09.00 น. - 10.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
  2. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  3. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ให้ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท ในวันสอบสัมภาษณ์
  4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ขอให้นำผู้ปกครองมาด้วย (เพื่อพบปะคณาจารย์และทำความเข้าใจกับกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย) ในวันสอบสัมภาษณ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 มีนาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

   หมายเหตุ
  1. สอบสัมภาษณ์ ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า นครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
  2. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  3. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ให้ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท ในวันสอบสัมภาษณ์
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 13 มีนาคม 2560
  ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน ประเภทโควตา รอบที่ 2 (รูปแบบที่ 2)


  สอบวันที่ 4 มีนาคม 2560
  วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 09:00 น. - 10:00 น.
  วิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 11:00 น. - 12:00 น.
  วิชาภาษาไทย สอบเวลา 13:00 น. - 14:00 น.
  วิชาภาษาอังกฤษ สอบเวลา 15:00 น. - 16:00 น.


  สอบวันที่ 5 มีนาคม 2560
  วิชาความถนัดทางการออกแบบอุตสาหกรรม สอบเวลา 08:00 น. - 09:30 น.
  วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบเวลา 10:00 น. - 11:30 น.
  วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สอบเวลา 12:30 น. - 14:00 น.
  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอบเวลา 14:30 น. - 16:00 น.
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 2 มีนาคม 2560
  วันเวลาและสถานที่ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบภายใน


  ผู้ที่สมัครหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบภายใน ให้ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. (ผู้สมัครสามารถเลือกสอบที่ ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่หน่วยประสานงานฯ อาคาร SM TOwer ชั้น 19 จ.กรุงเทพฯ ได้)

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศ เรื่องหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน

  เอกสารหลักฐานและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560

  เอกสารหลักฐานในการเข้าห้องสอบ
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่รูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ที่มีรูปถ่าย ฉบับจริง ยังไม่หมดอายุ

  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมและสามารถนำเข้าห้องสอบได้
  1. ปากกาลูกลื่น
  2. ดินสอดำ 2B
  3. ยางลงดินสอ
  4. กบเหลาดินสอ

  หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่จะสอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มดังนี้
  1.ดินสอ
  2. สี (สีไม้ สีเมจิก สีน้ำ ฯลฯ)
  3. ปากกาหมึก
  4. กระดานรองวาด (ถ้ามี)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา (เก่ง ดี มีสุข)

   หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลหมายเหตุด้านล่างและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
   ฝ่ายรับนักศึกษา - 20 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศ เรืืองการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ โครงการ เก่ง ดี มีสุข

  ประกาศ โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ประจำปีการศึกษา 2560 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาประมาณ 13.30 น.

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 20 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศ เรืองการยืนยันสิทธิ์ ของผู้สอบผ่านรายชื่อสำรองหลักสูตรการภาพบำบัด

  ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวสำรอง หลักสูตรกายภาพบำบัด ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคนชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 6 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศ เรื่องการยืนยันสิทธิ์ของผู้ผ่านรายชื่อสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

  ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตัวสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคนชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 6 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทรับตรง รอบที่ 1

  หมายเหตุ
 • ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 6 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1

   หมายเหตุ
  1. สอบสัมภาษณ์ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (แล้วแต่สำนักวิชา)
  2. สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  3. ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์เท่านั้น ให้ผู้สมัคร download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
  4. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  5. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  6. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่จะมาสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ให้มารายงานตัว เวลา 9:00 น. เท่านั้น
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 มกราคม 2560
  รายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1 การใช้คะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)

   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นตัวจริง จะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เท่านั้น
   ฝ่ายรับนักศึกษา - 26 มกราคม 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วัดทัศนคติ โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา (เก่ง ดี มีสุข)

   หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มารายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -09.00 น. ณ อาคารไทยบุรี
   ฝ่ายรับนักศึกษา - 25 มกราคม 2560
  ประกาศ เรืื่องการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

  มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 1 ประเภทใช้คะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อย่างเป็นทางการ) ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 15.00 น.
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 24 มกราคม 2560
  ประกาศเพิ่มเติม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  นักเรียนหลักสูตร ต่อไปนี้
 • สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • ให้พาผู้ปกครองมาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ที่ 20 ม.ค. 2560
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1 การใช้คะแนนสอบจากสทศ.)

   หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือ สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเพทฯ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพฯ
  2. ใบรับรองแพทย์ ใช้เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของสำนักวิชา เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ผู้สมัคร download จากเว็บรับสมัครและนำไปติดต่อแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (ยกเว้นคลินิก) เพื่อรับรอง
  3. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  4. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  5. หลักสูตรเภสัชศาสตร์จะสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่เดียว และต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่อาคารวิชาการ 9 เวลา 8:30-9:00 น. (หากเลยเวลา 9:00 น. จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 มกราคม 2560
  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560และวันประกาศผล

  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

  วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา รอบที่ 1 (แบบที่ 1 ใช้คะแนน สทศ.) วันที่ 25 มกราคม 2560

  สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ ที่ อาคาร SM ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ประกาศผลวันที่ 25 มกราคม 2560 พร้อมกับ รอบที่สัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ นครศรีธรรมราช วันที่ 20 มกราคม 2560
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 9 มกราคม 2560
  ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

  เนื่องด้วยเกิดภาวะฝนตก น้ำท่วมเส้นทางในการเดินทางในเขตภาคใต้ ทำให้การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จะประกาศวันสอบสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง)

  ทั้งนี้ ในการสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.กรุงเทพฯ ยังคงสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามกำหนดการเดิม

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 5 มกราคม 2560
  ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม 2 หลักสูตรที่เปิดใหม่

   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโตวตาทั่วประเทศ และรับตรงทั่วประเทศ เพิ่มเติม คือ
  • หลักสูตรการออกแบบภายใน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
  • สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

   สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทโควตาทั่วประเทศ

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 4 มกราคม 2560
  ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559)

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)
 • ประกาศเพิ่มเติม หลักสูตรเภสัชศาสตร์
 • ใบสมัครโครงการ
 • หนังสือรับรองผู้สมัคร
 • วิธีการ/ขั้นตอนการสมัคร

 • หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา และโควตานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน ประเภทโควตานักกีฬา
 • ผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน ประเภทโควตานักกิจกรรม

 • หมายเหตุ :
  1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โปรดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
  2. ผู้ผ่านรายชื่อสำรองโปรดรอเรียกยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหลังจากตัวจริงสละสิทธิ์
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ธันวาคม 2559
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันเข้าศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 15 ธันวาคม 2559
  รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 2 ธันวาคม 2559
  ประกาศ เรื่องขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ดังนี้

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • หลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี 2 วิชาเอก ดังนี้

 • วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร เปลี่ยนเป็น วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนเป็น วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤศจิกายน 2559
 • เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ

  ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ (ทุกหลักสูตร) ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมรับทราบข้อมูลของแต่ละหลักสูตร ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยและ

  สำนักวิชาการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในสำนักวิชาการจัดการ ในกรณีดังนี้

  1. ผู้สมัครที่ทางหลักสูตรเคยเรียกสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

  อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครข้างต้นยังมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นของสำนักวิชาที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ (หลักสูตรที่เปิดรับมี 4 หลักสูตร ดังนี้)
 • หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 พฤศจิกายน 2559
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ
 • การใช้คะแนนสอบจากสทศ.
 • การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโควตาทั่วประเทศ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 31 สิงหาคม 2559