หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

สอบถามรายละเอียดต่างๆได้จาก     
ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559)

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข)
 • ใบสมัครโครงการ
 • หนังสือรับรองผู้สมัคร
 • วิธีการ/ขั้นตอนการสมัคร

 • หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 2 ธันวาคม 2559
  รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ

 • ฝ่ายรับนักศึกษา - 2 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา และมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 (กิจกรรมค่ายวิชาการ และการสอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


  หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 075 672802
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศ เรื่องขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ดังนี้

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • หลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ใหม่ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี 2 วิชาเอก ดังนี้

 • วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร เปลี่ยนเป็น วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนเป็น วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 พฤศจิกายน 2559
 • เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ

  ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ (ทุกหลักสูตร) ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมรับทราบข้อมูลของแต่ละหลักสูตร ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยและ

  สำนักวิชาการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในสำนักวิชาการจัดการ ในกรณีดังนี้

  1. ผู้สมัครที่ทางหลักสูตรเคยเรียกสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

  อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครข้างต้นยังมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นของสำนักวิชาที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ (หลักสูตรที่เปิดรับมี 4 หลักสูตร ดังนี้)
 • หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ (สำหรับผู้ที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาการจัดการ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 08.30 - 16.00 น.)

  หมายเหตุ :
  1. กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อสอบสัมภาษณ์ (อยู่ด้านบนขวามือสุด)
  2. สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงาน อาคาร SM TOWER ชั้น 19 (สอบสัมภาษณ์เฉพาะวันที่ 18 พ.ย. 59 เท่านั้น)
  3. ผู้ที่จะมาสอบสัมภาษณ์ต้องพิมพ์เอกสารการชำระเงิน ค่าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรละ 100 บาท แล้วนำมายื่นประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย


  เอกสารหลักฐานและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559

  เอกสารหลักฐานในการเข้าห้องสอบ
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่รูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ที่มีรูปถ่าย ฉบับจริง ยังไม่หมดอายุ

  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมและสามารถนำเข้าห้องสอบได้
  1. ปากกาลูกลื่น
  2. ดินสอดำ 2B
  3. ยางลงดินสอ
  4. กบเหลาดินสอ

  หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่จะสอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มดังนี้
  1.ดินสอ
  2. สี (สีไม้ สีเมจิก สีน้ำ ฯลฯ)
  3. ปากกาหมึก
  4. กระดานรองวาด (ถ้ามี)
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 ตุลาคม 2559

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

  รายชื่อผู้มีสิทธิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


  หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 075 673101 - 4
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ตุลาคม 2559
  มวล.เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพสวท.

  โครงการ พสวท - 8 ตุลาคม 2559
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ
 • การใช้คะแนนสอบจากสทศ.
 • การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโควตาทั่วประเทศ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 31 สิงหาคม 2559
  เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2559

  ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2560

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 10 สิงหาคม 2559