เข้าสู่ระบบข่าวประกาศสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนะนำมหาวิทยาลัย | Green Campus | การเดินทาง | ที่พักใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2535 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ถือเอาวันที่ 29 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล" เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น โรงอาหาร ร้านค้า ไปรษณีย์ สถานพยาบาล สนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น เขียวสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ "จภ" ภายใต้จุลมงกุฎซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร "จ" เป็นสีแสด และอักษร "ภ" เป็นสีขาว มีพื้นสีม่วง รองรับและมีแพรแถบพื้นสีขาว ขอบสีทอง รองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง คำว่า "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ประดับอยู่ภายในแพรแถบ

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีแสด : เป็นสีประจำวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สีม่วง : เป็นสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี(ม่วง รัตนธัชโช-เปรียญ) เจ้าอาวาสวัดท่าโพธ์ และผู้อำนวยการการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี (ในสมัยรัชการที่ 5) ที่ชาวนครศรีธรรมราชนับถือ ยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของเมืองนี้

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นประดู่ (Pterocarpus indicus Willd.) ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้เป็น ต้นไม้ที่นิยมปลูกให้ร่มเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม "ศาลาประดู่หก"

ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้ระบบหน่วยวิชา (Course Unit) จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค (Trisemester) ปีหนึ่งแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เสริมทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาให้สามารถนำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาจะต้องออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการจะนิเทศงานและประเมินนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพนักศึกษา และนำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศมาพัฒนาหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา

แหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นอุทยานการศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า "อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" โดยได้ออกแบบพื้นที่ทั้งหมดกว่า 9,000 ไร่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รื่นรมย์ ทั้งด้านธรรมชาติ วิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและโบราณคดี ฯลฯ มีทางเดินหลังคาคลุม (Cover Walk Way) เชื่อมต่ออาคารเรียนต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเดินหรือใช้จักรยานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยประหยัดพลังงานด้วยความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

แหล่งเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำระบบเครือข่ายไร้สายมาใช้ในมหาวิทยาลัยเพื่อความคล่องตัวของนักศึกษาในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามาถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ตลอดเวลา นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ๊คเพื่อค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด หรือใช้อินเตอร์เน็ตจากสนามหญ้า หอพักนักศึกษา หรือบริเวณใดๆ ของมหาวิทยาลัยได้