หน้าแรกข่าวประกาศเข้าสู่ระบบ

สำนักวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน | ค่าธรรมเนียมการศึกษา

น้องๆสามารถคลิ้กที่ชื่อสำนักวิชาเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับ


  สำนักวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์