เข้าสู่ระบบข่าวประกาศสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • 12,000 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • 12,000 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • 20,000 บาท
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • 12,000 บาท
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
 • 15,800 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
 • 15,800 บาท
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • 26,500 บาท
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • 33,500 บาท
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต
 • 30,000 บาท
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • 13,200 บาท
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 • 16,200 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 16,200 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • 16,200 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 16,200 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • 16,200 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • 16,200 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 16,200 บาท
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
 • 11,200 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
 • 11,200 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
 • 17,500 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
 • 11,200 บาท
  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • 11,200 บาท
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • 11,200 บาท
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม
 • 21,200 บาท
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 • 21,200 บาท
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกภายใน
 • 21,200 บาท
 • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • 21,200 บาท
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • 18,300 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
 • 18,300 บาท
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • 17,800 บาท
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
 • 17,800 บาท
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 • 17,800 บาท
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 13,200 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 13,200 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • 13,200 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • 13,200 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • 13,200 บาท