เข้าสู่ระบบรับสมัครทุนการศึกษา

   เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาได้สำเร็จ และเป็นการสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่เรียนดี มหาวิทยาลัยมีบริการด้านทุนการศึกษา ให้ดังนี้
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
  เป็นทุนที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น โดยให้นักศึกษากู้ และชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของทุนการศึกษานี้ได้จาก www.studentloan.or.th
 • กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน โดยนักศึกษากู้ได้ และชำระคืนหลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของทุนการศึกษานี้ได้จาก www.studentloan.or.th
 • ทุนการศึกษาทั่วไป
  เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน โดยเจ้าของทุนอาจระบุคุณสมบัติของผู้รับทุน บางทุนจะให้เป็นรายปีการศึกษา บางทุนให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
 • ทุนทำงานพิเศษ
  เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงาน และฝึกฝนพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนทำงานได้ไม่เกิน ภาคการศึกษาละ 100 ชั่วโมง มีอัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 30 บาท และในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้มีชั่วโมงการทำงานได้ ไม่เกินภาคการศึกษาละ 50 ชั่วโมง
 • ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
  เป็นทุนที่จัดไว้ให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกระทันหัน มหาวิทยาลัยมีกองทุนหมุนเวียนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา โดยยืมได้ครั้งละ ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชำระคืน ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้นๆ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
 • ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (โควตาพิเศษ)
  เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา
 • กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
  เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาทำสัญญากู้ยืมในวงเงิน ไม่เกินปีการศึกษาละ 35,000 บาท และจะต้องชำระคืนภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบไล่ปลายภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษากู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยชำระหลักจากสำเร็จการศึกษา โดยชำระคืนหลังจากสำเร็จการศึกษา ภายใน 5 ปี พร้อมดอกเบี้ยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาประสบภัย
  เป็นทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัย จากอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานทุนการศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 075673142, 075673148-9

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์