www.wu.ac.th
 Bachelor Entry
News
ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โท-เอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

เลือกศึกษาได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 ( เดือนกรกฎาคม 2562 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ )

บัดนี้ -30 เม.ย. 62

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม
การคัดเลือก – พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103
สารัตน์ นาคพี่น้อง - 21 มีนาคม 2562