ม.วลัยลักษณ์
หลักสูตรที่เปิดสอนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม


สำนักวิชาการจัดการ  

รอบ  12345

 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 • 20,400
 • บริหารธุรกิจ (การเงิน)  
 • 14,400
 • บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)  
 • 14,400
 • บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)  
 • 14,400
 • บัญชี  
 • 14,400
 • เศรษฐศาสตร์  
 • 14,400


  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

  รอบ  12345

 • วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
 • 20,000


  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  

  รอบ  12345

 • พยาบาลศาสตร์  
 • 26,900


  สำนักวิชาแพทยศาสตร์  

  รอบ  1

 • แพทยศาสตร์  
 • 33,900


  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  

  รอบ  123

 • เภสัชศาสตร์  
 • 30,400


  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  รอบ  12345

 • นิติศาสตร์  
 • 12,700
 • รัฐประศาสนศาสตร์  
 • 12,700
 • รัฐศาสตร์  
 • 12,700


  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

  รอบ  12345

 • วิทยาศาสตร์  
 • 14,800
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
 • 20,800


  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

  รอบ  12345

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ  
 • 20,800
 • วิศวกรรมเคมี  
 • 20,800
 • วิศวกรรมไฟฟ้า  
 • 20,800
 • วิศวกรรมโยธา  
 • 20,800


  สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

  รอบ  12345

 • ภาษาจีน*
 • 13,900
 • ภาษาไทย
 • 13,900
 • ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)***
 • 40,600


  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

  รอบ  12345

 • การออกแบบภายใน
 • 22,800
 • สถาปัตยกรรม  
 • 22,800


  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  

  รอบ  12345

 • กายภาพบำบัด  
 • 27,400
 • เทคนิคการแพทย์  
 • 27,400
 • เทคนิคการแพทย์ (Bilingual)  
 • 48,900


  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

  รอบ  12345

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)  
 • 25,900


  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

  รอบ  12345

 • การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล  
 • 14,800
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม  
 • 14,800
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
 • 14,800
 • นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
 • 14,800
 • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล  
 • 14,800
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 • 14,800


  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

  รอบ  5

 • ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
 • 400,400


  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  

  รอบ  12345

 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)  
 • 100,400


  วิทยาลัยนานาชาติ  

  รอบ  12345

 • การบัญชี (นานาชาติ)***  
 • 75,600
 • การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาติ)***  
 • 106,850
 • นิติศาสตร์ (กฎหมายประยุกต์) (นานาชาติ)***  
 • 90,600
 • วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)***  
 • 125,000

  * ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (เรียกเก็บเฉพาะชั้นปี 1-2)
  ** ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท (เรียกเก็บเฉพาะชั้นปี 1-2)
  *** หลักสูตรนานาชาติ เรียนปีการศึกษาละ 2 เทอม (หลักสูตรบัญชี ชาวต่างชาติ เทอมละ 90,600)