สำนักวิชาการจัดการบัญชี
150
คน

เศรษฐศาสตร์
40
คน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม
200
คน

บริหารธุรกิจ(การเงิน)
100
คน

บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
100
คน

บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)
150
คน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เทคนิคการแพทย์
60
คน

กายภาพบำบัด
30
คน

เทคนิคการแพทย์(Bilingual)
10
คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
30
คน

วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
50
คน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
20
คน

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
60
คน

การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
25
คน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
60
คน

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
25
คน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
30
คน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์
100
คน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ภาษาไทย
50
คน

อาเซียนศึกษา
30
คน

ภาษาอังกฤษ
100
คน

ภาษาจีน
90
คน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ศาสตร์
48
คน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน)
100
คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์
110
คน

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
70
คน

นิติศาสตร์
100
คน

รัฐประศาสนศาสตร์
75
คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
100
คน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
20
คน

สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)
30
คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี
30
คน

วิศวกรรมโยธา
50
คน

วิศวกรรมไฟฟ้า
50
คน

วิศวกรรมพอลิเมอร์
25
คน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
25
คน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
20
คน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


ดาวน์โหลด

ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ)
-
คน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม
40
คน

การออกแบบอุตสาหกรรม
20
คน

การออกแบบภายใน
15
คน

ภูมิสถาปัตยกรรม
15
คน

วิทยาลัยนานาชาตินิติศาสตร์(กฏหมายประยุกต์)(นานาชาติ)
20
คน

การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ)
20
คน

กิจการสาธารณะ(นานาชาติ)
20
คน

นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ)
20
คน

การบัญชี(นานาชาติ)
20
คนTOP