สำนักวิชาการจัดการบัญชี
120
คน

เศรษฐศาสตร์
40
คน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม
200
คน

บริหารธุรกิจ(การเงิน)
80
คน

บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
80
คน

บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)
100
คน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เทคนิคการแพทย์
40
คน

กายภาพบำบัด
40
คน

เทคนิคการแพทย์(Bilingual)
20
คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
70
คน

วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
100
คน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
20
คน

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
60
คน

การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
25
คน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
60
คน

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
25
คน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
30
คน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์
120
คน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ภาษาไทย
40
คน

อาเซียนศึกษา
30
คน

ภาษาอังกฤษ
60
คน

ภาษาจีน
80
คน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ศาสตร์
-
คน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน)
100
คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์
30
คน

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
70
คน

นิติศาสตร์
100
คน

รัฐประศาสนศาสตร์
75
คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
100
คน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
20
คน

สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)
10
คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี
40
คน

วิศวกรรมโยธา
50
คน

วิศวกรรมไฟฟ้า
50
คน

วิศวกรรมพอลิเมอร์
30
คน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
30
คน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
30
คน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


ดาวน์โหลด

ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ)
-
คน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม
40
คน

การออกแบบอุตสาหกรรม
40
คน

การออกแบบภายใน
15
คน

ภูมิสถาปัตยกรรม
15
คน

วิทยาลัยนานาชาตินิติศาสตร์(กฏหมายประยุกต์)(นานาชาติ)
30
คน

การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ)
30
คน

กิจการสาธารณะ(นานาชาติ)
20
คน

นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ)
30
คน

การบัญชี(นานาชาติ)
20
คนTOP