สำนักวิชาการจัดการบัญชี
150
คน

เศรษฐศาสตร์
40
คน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม
200
คน

บริหารธุรกิจ(การเงิน)
100
คน

บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
100
คน

บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)
150
คน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เทคนิคการแพทย์
20
คน

กายภาพบำบัด
60
คน

เทคนิคการแพทย์(Bilingual)
20
คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
-
คน

วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
50
คน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
20
คน

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
60
คน

การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
25
คน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
30
คน

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
25
คน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
30
คน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์
20
คน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ภาษาไทย
50
คน

อาเซียนศึกษา
-
คน

ภาษาอังกฤษ
50
คน

ภาษาจีน
50
คน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


ดาวน์โหลด

แพทย์ศาสตร์
ปิดรับ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน)
60
คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์
5
คน

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
70
คน

นิติศาสตร์
100
คน

รัฐประศาสนศาสตร์
75
คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
100
คน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
50
คน

สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี


ดาวน์โหลด

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)
ปิดรับ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี
30
คน

วิศวกรรมโยธา
50
คน

วิศวกรรมไฟฟ้า
50
คน

วิศวกรรมพอลิเมอร์
-
คน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
25
คน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
-
คน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


ดาวน์โหลด

ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ)
คน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม
40
คน

การออกแบบอุตสาหกรรม
-
คน

การออกแบบภายใน
15
คน

ภูมิสถาปัตยกรรม
-
คน

วิทยาลัยนานาชาตินิติศาสตร์(กฏหมายประยุกต์)(นานาชาติ)
20
คน

การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ)
20
คน

กิจการสาธารณะ(นานาชาติ)
-
คน

นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ)
20
คน

การบัญชี(นานาชาติ)
20
คนTOP