โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

เปิดรับ 1 ธ.ค. 61 - 28 มี.ค. 62
จำนวนการรับ 110 คน

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอวน.)

เปิดรับ 1 ธ.ค. 61 - 28 มี.ค. 62
จำนวนการรับ 44 คน

โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา

เปิดรับ 1 ธ.ค. 61 - 28 มี.ค. 62
จำนวนการรับ 42 คน

โครงการ Smart Farmer

เปิดรับ 1 ธ.ค. 61 - 28 มี.ค. 62
จำนวนการรับ 30 คน

โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน

เปิดรับ 1 ธ.ค. 61 - 28 มี.ค. 62
จำนวนการรับ 25 คน

โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล

เปิดรับ 1 ธ.ค. 61 - 28 มี.ค. 62
จำนวนการรับ 5 คน

โครงการเด็กดีมีที่เรียน(โควตาที่นั่งเรียน)

เปิดรับ 1 ธ.ค. 61 - 28 มี.ค. 62
จำนวนการรับ 239 คน

หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรง Fast Track

เปิดรับ 26 ธ.ค. 61 - 20 ม.ค. 62
จำนวนการรับ 100 คนTOP