ม.วลัยลักษณ์
ลงทะเบียนการสมัคร
ลงทะเบียนการสมัคร | ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

(1) ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการสมัครในระบบหรือยัง
(2) บันทึกข้อมูลส่วนตัว
เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ facebook
(3) ระบุจังหวัดและโรงเรียนสังกัด
เพื่อกำหนดประเภทการรับที่น้องสามารถสมัครได้
(4) บันทึกคะแนนผลการเรียน
บันทึกเกรดเฉลี่ย จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
(5) กำหนดรหัสผ่าน
สำหรับการเข้าสู่ระบบรับสมัครในภายหลัง
(6) อัพโหลดเอกสาร
อัพโหลดเอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, ใบแสดงผลการเรียน, Portfolio

ขั้นตอนการสมัครเลือกหลักสูตร

(1) เลือกหลักสูตร
จากรายการหลักสูตรที่น้องๆมีคุณสมบัติครบถ้วน
(2) ชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางต่างๆ
(3) ส่งเอกสารการสมัคร (ถ้ามี)
อัพโหลดหรือส่งเอกสารที่หลักสูตรระบุเพิ่มเติม
(4) ติดตามผลการสมัคร
น้องๆเข้ามาตรวจสอบผลการสมัครในวันประกาศผล
(5) แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
น้องที่ผ่านการคัดเลือก เข้ามาแจ้งความประสงค์หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ
(6) ยืนยันสิทธิ์ TCAS
เข้าระบบ student.mytcas.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ TCAS
(7) ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเว็บรับสมัครนี้
(8) รอขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
น้องๆรอขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่
โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้น้องทราบ
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนสมัครเลย!